S om po­li­ti- fra­vær: ’ Det må væ­re en fejl’

Ly­der ’ mær­ke­ligt’, at po­li­ti­et ik­ke duk­ker op , si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Han­sen Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BU­TIKS­TY­VE­RI

Det må væ­re et sær­til­fæl­de.

Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra Tri­ne Bram­sen, retsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, på nyhe­den om, at bå­de selv­stæn­di­ge køb­mænd samt Coop op­le­ver, at po­li­ti­et ik­ke ta­ger dem al­vor­ligt, når de rin­ger og an­mel­der bu­tiks­ty­ve­ri.

» Det ly­der me­get mær­ke­ligt i mi­ne ører, at po­li­ti­et ik­ke skul­le kom­me, hvis man står med en ty­vek­nægt, som man har fan­get. Det ly­der som om, at der må væ­re ta­le om en fejl, « si­ger S- ord­fø­re­ren.

I går skrev Ber­ling­s­ke, at bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen De Samvir­ken­de Køb­mænd, der blandt an­det tæl­ler Re­ma 1000- og Spar- bu­tik­ker, i en rund­spør­ge har spurgt 106 med­lem­mer, om de op­le­ver, at po­li­ti­et kom­mer, når de rin­ger og an­mel­der bu­tiks­ty­ve­ri. Af de 90 svar teg­ner sig et ty­de­ligt bil­le­de: To ud af tre – 68 pro­cent – op­le­ver, at po­li­ti­et ik­ke ryk­ker ud. Og Coop, der ejer om­kring 1.200 Ir­ma-, Kvi­ck­ly-, Fak­ta- og Brugs­en­for­ret­nin­ger i Dan­mark, gen- ken­der kon­klu­sio­nen, som un­der­sø­gel­sen dra­ger. Men det gør re­ge­rin­gen alt­så ik­ke:

» Jeg kan ik­ke gen­ken­de, at po­li­ti­et ik­ke skul­le kom­me, hvis man står med en tyv. Der­for vil jeg un­der­sø­ge den­ne her sag nær­me­re, for selv­føl­ge­lig skal po­li­ti­et kom­me, « si­ger Tri­ne Bram­sen.

» For mig ly­der det ik­ke hen­sigts­mæs­sigt og som et sær­til­fæl­de, at det skul­le for­hol­de sig så­dan. Og der­for vil jeg selv­føl­ge­lig sik­re mig, at det her ik­ke er en prak­sis, der gæl­der an­dre ste­der. «

Af­vi­ser K- kri­tik

Iføl­ge Rigs­po­li­ti­et skal køb- mæn­de­ne i de fl este til­fæl­de sen­de en skrift lig anmeldelse til po­li­ti­et, som kvit­te­rer med en bø­de til ty­ven. Men De Kon­ser­va­ti­ves retsord­fø­rer Mai Merca­do me­ner, at det sen­der et sig­nal til bu­tiks­ty­ve om, at de har frit spil. Det sto­re pro­blem, me­ner hun, er, at po­li­ti­et er ’ bun­det hårdt op af må­l­tal’ for ek­sem­pel­vis bø­der. Men den vur­de­ring er Sretsord­fø­re­ren slet ik­ke enig i:

» De Kon­ser­va­ti­ve ved ud­mær­ket godt, at må­l­tal­le­ne for længst er æn­dret, og at det ik­ke er så­dan, at man pri­o­ri­te­rer bø­der før ty­ve­ri­er, « fast­slår Tri­ne Bram­sen.

Må­l­tal står i vej­en

» I dag er po­li­ti­et bun­det hårdt op af må­l­tal, blandt an­det i for­hold til, hvor man­ge pen­ge de skal skra­be ind i bø­der. Men det kan ik­ke væ­re ri­me­ligt, at det går ud over det al­min­de­li­ge po­li­ti­ar­bej­de, « si­ger Mai Merca­do.

» Jeg si­ger ik­ke, at man skal drop­pe må­l­tal, men spørgs­må­let er, om det har ta­get over­hånd. Vi er nødt til at gi­ve po­li­ti­et fri­e­re ram­mer til at til­ret­te­læg­ge ar­bej­det, så de kan bru­ge de­res res­sour­cer til at opkla­re for­bry­del­ser, « si­ger hun.

Mel­lem 2011 og 2014 faldt an­tal­let af po­li­ti­be­tjen­te fra 11.000 til godt 10.500. Med til­skud­det på 500 mil­li­o­ner kro­ner vil De Kon­ser­va­ti­ve øge styr­ken til 12.000.

Tri­ne Bram­sen ( S) me­ner, det må væ­re en fejl, hvis po­li­ti­et ik­ke ryk­ker ud til ek­sem­pel­vis bu­tiks­ty­ve­ri­er. Fo­to: Kri­sti­an Bra­sen/ Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.