K: Ty­ve­ne har frit spil

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KRI­TIK

Po­li­ti­et skal ik­ke bru­ges de­res ener­gi på at ud­skri­ve bø­der og op­fyl­de må­l­tal. De skal hjæl­pe bor­ge­re og virk­som­he­der, der ud­sæt­tes for kri­mi­na­li­tet.

Så­dan si­ger De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do, der er fuld af for­stå­el­se for de man­ge for­ret­nings­dri­ven­de, der iføl­ge Ber­ling­s­ke er fru­stre­re­de over po­li­tiets mang­len­de eft er­forsk­ning af ind­brud i de­res bu­tik­ker.

» Når po­li­ti­et ik­ke ta­ger ind­brud al­vor­ligt, sen­der det et sig­nal til ty­ve­ne om, at de har frit spil, « si­ger Mai Merca­do.

Hun på­pe­ger, at De Kon­ser­va­ti­ve al­le­re­de sid­ste år fo­re­slog at til­fø­re po­li­ti­et 500 mil­li­o­ner kro­ner, så der kan an­sæt­tes 1.500 fl ere be­tjen­te. Det står par­ti­et fast på, men den po­li­ti­ske ord­fø­rer me­ner og­så, at po­li­ti­et bør over­ve­je, hvor­dan de til­ret­te­læg­ger de­res ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.