Ge­nind­før klip­pe­kort

BT - - DEBAT - REJ­SE­KORT Gre­ve IND­VAN­DRE­RE In­te­gra­tions­ord­fø­rer ( DF) IND­VAN­DRE­RE Hvi­d­ov­re

Flem­m­ing Ras­mus­sen

Øko­no­mi­en i rej­se­kor­tet hæn­ger ik­ke sam­men. Der er en stor ek­straud­gift på vej til kun­der­ne. Må­ske skul­le man ha­ve be­holdt klip­pe­kor­te­ne. Eft er­hån­den lig­ner det en skan­da­le med sto­re ud­gift er, der til sidst en­der hos bru­ger­ne. De be­ta­ler al­le­re­de nu for me­get.

Martin Hen­rik­sen

Re­ge­rin­gen vil fi nde jobs til 30.000 fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re. Man er åben­bart fuld­stæn­digt gå­et væk fra tan­ken om, at asylan­sø­ge­re som ud­gangs­punkt kun skal væ­re her i lan­det mid­ler­ti­digt, ind­til de kan sen­des hjem igen. Re­ge­rin­gens po­li­tik har ført til, at re­kord­man­ge asylan­sø­ge­re fi nder vej til Dan­mark. Så læn­ge Hel­le Thor­ning- Sch­midt ik­ke vil gø­re no­get se­ri­øst for at brem­se til­strøm­nin­gen til Dan­mark, vil det bli­ve ved med at væ­re en umu­lig op­ga­ve for kom­mu­ner­ne at in­te­gre­re de man­ge tu­sin­de asylan­sø­ge­re. Hel­le Thor­ning- Sch­midts nye asyl­plan er pen­ge li­ge ud ad vin­du­et.

Frank Juel Pe­der­sen

Det var fl ot, at en mus­lim stod bag freds­rin­gen om­kring sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i in­dre Kø­ben­havn for ny­lig. Det var dog trist, at rin­gen om­kring sy­na­go­gen be­stod af for­trins­vis et­ni­ske dan­ske­re. Mus­li­mer­ne kun­ne tæl­les på få hæn­der. Til gen­gæld kun­ne man på Rå­d­hus­plad­sen lidt se­ne­re på da­gen op­le­ve op mod tu­sin­de mus­lim­ske til­hæn­ge­re hyl­de Hizb ut- Ta­hrirs højlyd­te pro­te­ster mod vo­res de­mo­kra­ti, in­sti­tu­tio­ner og sam­fund.

Det er sør­ge­ligt, at så man­ge mus­li­mer ik­ke kan li­de vo­res sam­funds­mo­del, men sta­dig bor her på trods af de­res af­sky for os og vo­res sam­fund.

Rej­se­kor­tet fun­ge­rer sta­dig langt­fra op­ti­malt. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.