Ja, læ­ring kræ­ver vok­sen­kon­takt

BT - - DEBAT - ROSA LUND

Bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer, En­heds­li­sten

kæm­pe­stort pro­blem, at vi har for få pæ­da­go­ger i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. Jeg har ar­bej­det som pæ­da­gog­med­hjæl­per, og jeg har man­ge gan­ge stå­et ale­ne med op til 16 børn. Børns ud­vik­ling har godt af me­get vok­sen­kon­takt, som f. eks. be­ty­der, at børn fra so­ci­alt ud­sat­te hjem kla­rer sig bed­re se­ne­re i li­vet. Det mind­sker ri­si­ko­en for, at de ry­ger på off ent­lig for­sør­gel­se. Men hvis et barn skal skift es, og to børn er kom­met op at

DET ER ET

skæn­des om et styk­ke le­ge­tøj, og et fj er­de barn er fal­det på le­ge­plad­sen, så er der ik­ke mu­lig­hed for at væ­re til ste­de over det he­le. For ik­ke at ta­le om mu­lig­he­den for at la­ve det, som vil ud­vik­le bør­ne­ne, som at læ­se hi­sto­ri­er og sprogsti­mu­le­re dem.

put­ter de­res børn i pri­va­te in­sti­tu­tio­ner, og det kan vi ik­ke væ­re be­kendt. Det op­de­ler bør­ne­ne i et A- og et B- hold, al­le­re­de fra de er helt små, og det er et pro­blem. Der skal væ­re voks­ne nok i de off ent­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Der­for skal vi la­ve en mini­mums­nor­me­ring,

FLE­RE OG FLE­RE

så bør­ne­ne får ret til vok­sen­tid. Der bør maks. væ­re tre børn pr. vok­sen i vug­ge­stu­er og dag­ple­jer og seks børn pr. vok­sen i bør­ne­ha­ver.

DAG­IN­STI­TU­TIO­NER­NE ER ET

kom­mu­nalt an­lig­gen­de, og der er stor for­skel på dem, men som det er nu, er nor­me­rin­ger­ne dår­li­ge i de fl este kom­mu­ner. Nog­le kom­mu­ner er go­de til eft er­ud­dan­nel­se af pæ­da­go­ger­ne, og nog­le må fo­ku­se­re me­get på sprogsti­mu­le­ring, f. eks. pga. man­ge tospro­ge­de ele­ver, men uan­set hvad, er det af­gø­ren­de for kva­li­te­ten, at der er hæn­der nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.