Nej, nor­me­rin­ger for­bed­rer in­tet

BT - - DEBAT - ANET­TE LIND

Bør­ne- og un­der­vis­nings­ord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

ha­ve mini­mums­nor­me­rin­ger, for det bli­ver me­get oft e til den stan­dard­nor­me­ring, som så gør sig gæl­den­de ude i kom­mu­ner­ne. Jeg tror, at man ude i kom­mu­ner­ne er bedst til at se, hvil­ke nor­me­rin­ger man skal ha­ve. Nog­le kom­mu­ner har me­re brug for nor­me­rin­ger end an­dre, og hvis man så la­ver en mini­mums­nor­me­ring, bli­ver det let til en stan­dard­nor­me­ring. Vi har jo kom­mu­nalt selv­sty­re, og

VI SKAL IK­KE

det er kom­mu­ner­nes op­ga­ve at dri­ve dag­til­bud­de­ne. Vi kan styr­ke om­rå­det, og jeg si­ger ik­ke, at vi ik­ke kan gø­re det bed­re, for det kan vi, men det hand­ler om at un­der­støt­te kom­mu­ner­nes ar­bej­de ved at styr­ke om­rå­det i ste­det for at de­tailsty­re en af kom­mu­ner­nes ker­ne­op­ga­ver fra Chri­sti­ans­borg.

for børn i dag­in­sti­tu­tio­ner, så det skal selv­føl­ge­lig til, men der er og­så an­dre ting, som har kva­li­tet. F. eks. hvor­dan vi har ind­ret­tet in­sti­tu­tio­ner­ne, og hvor go­de le­der­ne er.

VOK­SEN­KON­TAKT ER VIG­TIGT

ræk­ke fo­ku­s­om­rå­der, hvor vi f. eks. ger­ne vil la­ve en tidlig ind­sats for de nul til to­åri­ge for at knæk­ke ko­den for den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv. Vi vil rig­tig ger­ne sæt­te ind så tid­ligt som mu­ligt, men vi vil og­så ger­ne styr­ke trivs­len ge­ne­relt. Der­for styr­ker vi he­le om­rå­det med re­ge­rin­gens kom­men­de bør­ne­pak­ke. Vi har ind­skre­vet i re­ge­rings­grund­la­get, at vi vil gi­ve børn en god hver­dag, og der­for har vi la­vet re­for­mer på sko­le­om­rå­det og for ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Nu er ti­den så kom­met til de mind­ste, der frem­over vil få ek­stra pen­ge år­ligt.

VI HAR EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.