Skæb­nens iro­ni for Bjar­ne Ri­is

ME­NER

BT - - DEBAT -

Bjar­ne Ri­is er plud­se­lig ble­vet sus­pen­de­ret af sin stærkt kon­tro­ver­si­el­le ar­bejds­gi­ver, rus­se­ren Oleg Tin­kov, og man kan få den tan­ke, at der er no­get skæb­nens iro­ni over det fak­tum, at Ri­is er ble­vet smidt på porten af et men­ne­ske, som ik­ke fo­re­ta­ger sig ret me­get po­si­tivt for cy­kel­spor­ten. BJAR­NE RI­IS’ KAR­RI­E­RE i det pro­fes­sio­nel­le cy­kel­felt be­hø­ver ik­ke at væ­re af­slut­tet, men man må kon­klu­de­re, at det på man­ge må­der lig­ner en us­køn exit fra det hold, han selv har byg­get op. Rus­se­ren Oleg Tin­kov, der nu har sus­pen­de­ret Ri­is, er en mand, man­ge men­ne­sker helst ser på af­stand af cy­kel­sport. Han har en for­tid som ejer af et cy­kel­hold med et no­get blak­ket ry og er i dag al­min­de­ligt kendt som en mand, der helst ud­ta­ler sig sær­de­les kon­tro­ver­si­elt om det me­ste i cy­kel­sport. BJAR­NE RI­IS HAR selv op­le­vet at væ­re udskældt og vis­se ste­der uøn­sket, si­den han i 2007 in­drøm­me­de, at han i si­ne ak­ti­ve år hav­de et mas­sivt for­brug af do­ping. Ri­is’ til­ste­de­væ­rel­se aff ød­te oft e spørgs­må­let: Kan men­ne­sker, der har for­brudt sig mod spil­le­reg­ler­ne i pro­fes­sio­nel sport med sy­ste­ma­tisk brug af do­ping, fort­sat fortje­ne en plads i in­der­kred­sen og tæt på den næ­ste ge­ne­ra­tion af ta­lent? BJAR­NE RI­IS ER sur­fet gen­nem selv de vær­ste bøl­ger i de­bat­ten. Dansk sports stør­ste kor­kprop har kla­ret al­le an­gre­be­ne. Først og frem­mest ved sjæl­dent at ud­ta­le sig om em­net. Og for ny­lig blev Ri­is li­ge­frem rost i en stor UCI- un­der­sø­gel­se. Stormvej­ret var ved at læg­ge sig helt. In­tet så ud til at kun­ne væl­te Ri­is. NU VIL SELV Ri­is sik­kert st­ud­se lidt over pud­sig­he­den, eft er han så er ble­vet smidt ud af en af de få cy­kel­le­de­re, der i langt hø­je­re grad end Ri­is re­præ­sen­te­rer, hvad de fl este helst ser hol­de sig væk fra lan­de­ve­je­ne.

ffj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.