UDE GODT - MEN HJEM­ME BEDST? ’’

I USA til­stræ­ber man i sti­gen­de grad hjem­me­ar­bejds­plad­ser for at til­træk­ke kom­pe­tent ar­bejds­kraft

BT - - DEBAT -

Chris hav­de ger­ne sit hyr med at nå ind på cho­ko­la­de­fa­brik­ken. ’ Chef, jeg kan ik­ke kom­me på ar­bej­de i dag. . .’ Li­ge fra hu­set, der er brændt, selv­om han bor i lej­lig­hed, over for­sva­ret, der har rin­get og bedt ham gå i krig, el­ler en ræv, der har spist alt hans tøj. Min­dre kan gø­re det for de fl este af os, før vi mel­der for­fald for en dag. Sy­ge børn, en rod­be­hand­lings­hastesag hos tand­læ­gen el­ler en kvart fri­dag, nu hvor sko­le- hjem- sam­ta­ler skal fo­re­gå i ar­bejds­ti­den. VI ER ON­LI­NE kon­stant, men den prak­ti­ske ka­len­der er og­så boo­k­et til bri­ste­punk­tet i en travl hver­dag. By­er­ne prop­pet med bi­ler, stres­sstå­plad­ser i prop­pe­de tog el­ler prop­pe­de vej­ba­ner i den kon­stan­te ud­vi­del­se til travlhed af mo­tor­vej­en ved Gre­ve. Bo­lig­pri­ser­ne igen på him­mel­fart i Kø­ben­havn, for­di så man­ge i ur­ba­ni­se­rin­gens navn vil bo tæt på job og café. Må­ske på hø­je tid at skrue op for hjem­me­ar­bejds­plad­ser­ne? NÅR VI NU al­li­ge­vel er on­li­ne i it- og kon­tor­fa­ge­ne, kan man skrot­te en del af trans­port­ti­den, hol­de den prak­ti­ske ka­len­der og det men­tale over­skud trim­met. Og hvor­for mø­de ind hver dag, hvis man al­li­ge­vel for­trins­vis sid­der og mai­ler med si­de­man­den. I USA SY­NES ten­den­sen i sti­gen­de grad at gå i ret­ning af hjem­me­ar­bejds­plad­ser. Re­k­rut­te­rin­gen er i geo­gra­fi sk for­stand så me­get van­ske­li­ge­re end i Dan­mark, hvis man jag­ter na­tio­nens mest kom­pe­ten­te hjer­ner el­ler fi ngre til et gi­vent hold el­ler en en­kelt po­si­tion. Men ik­ke nok at fl yt­te fra stat til stat, for ale­ne trans­port­ti­den fra New Yor­ks for­stæ­der og opland kan gø­re det ne­ga­ti­ve ud­slag i for­hold til at fi nde et job at­trak­tivt. Iføl­ge net­a­vi­sen Huf­fi ng­ton Post har ek­sem­pel­vis di­rek­tio­nen i in­ter­netvirk­som­he­den Ya­hoo set sig nødsa­get til at slæk­ke på et ul­ti­ma­tivt krav om fy­sisk til­ste­de­væ­rel­se på ar­bejds­plad­sen for at hol­de på folk. ARBEJDSGIVERFORDELEN VED HJEMMEARBEJDSPLADS er til at få øje på, alt afh æn­gig af kon­trakt­for­hol­det. Spa­re­de kva­drat­me­ter- ud­gift er og møb­ler, må­ske end­da me­re eff ek­ti­ve og til­fred­se me­d­ar­bej­de­re. Og gæl­der det kun nøg­le­me­d­ar­bej­de­re, skal virk­som­he­der af nød nok be­ta­le eft er bo­gen og lidt til. Land­ska­bet bli­ver straks me­re di­set med løst til­knyt­tet hjem­me­ar­bejds­kraft , Vi har hørt me­get om mat­ch­fi xing de se­ne­ste år. Er det et nyt fæ­no­men, el­ler er vi ba­re først ble­vet op­mærk­som­me på pro­ble­met nu? hvis ar­bejds­gi­ver ser sit snit til at sni­ge sig uden om fe­rie, pen­sion og an­dre me­d­ar­bej­der­go­der JEG HAR I en år­ræk­ke free- og fast­lan­cet hjem­me­fra. Fri­he­den er åben­lys. Di­sci­pli­nen og eff ek­ti­vi­te­ten så som så, men nød­ven­dig, el­lers æder ar­bejds­da­ge sig uden at blin­ke langt ind i til­stræbt fri­tid. Ar­bejds- og pri­vat­liv en­der i gråzo­nen, og hvad med den ik­ke umid­del­bart må­l­ba­re stress- fak­tor i det græn­seland? Omvendt skær­per stil­he­den kon­cen­tra­tions­ev­nen, når der er be­hov for det. Og i bund og grund kan man selv­me­di­ci­ne­re og or­di­ne­re eff ek­ti­vi­tets­gra­den. DET SE­NE­STE ÅRS tid har jeg nog­le da­ge om ugen haft fast ar­bejds­plads ved si­den af. Den kol­le­gi­a­le og so­ci­a­le slag­si­de ved iso­la­tio­nens skri­ve­bord er dræ­ben­de i læng­den. Så min me­di­cin går i ret­ning af vek­sel­virk­ning, hvis det kan la­de sig gø­re. Når man kun skal sva­re for sig selv, er der sjæl­dent en und­skyld­ning, og sæt­nin­gen ly­der no­to­risk: ’ CHEF, JEG KAN bej­de i dag.”

godt kom­me på ar-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.