Op­le­ver du, at der er for få pæ­da­go­ger i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.03 ALE­NE MED 23 BØRN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.08 DE HAR IK­KE EN CHAN­CE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.07 ME­RE PLADS TIL BØR­NE­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.14 FOR FÅ HÆN­DER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.57

Nej

Ani­ta Bar­d­rum

Brit­ta Ber­gen

Ann Sø­ren­sen

Ja

5.873 stem­mer på bt. dk

DE LA­VER IN­GEN­TING Hvis der en­de­lig er nok ud­dan­ne­de pæ­da­go­ger, så sid­der de og drik­ker kaff e og rak­ker ned på for­æl­dre­ne, mens de få prak­ti­kan­ter må ta­ge sig af 30 børn. Det er helt ude i ham­pen. I dag er jeg ale­ne med 20- 23 børn på tre til fi re år fra kl. 12. Din kom­men­tar om, at vi sid­der og drik­ker kaff e, Ani­ta, den må du læn­ge­re ud på lan­det med. Per­so­na­let har ik­ke en ki­na­mands chan­ce for at læ­re bør­ne­ne no­get, når de er så få om så man­ge børn. Som der stod i en ar­ti­kel for nog­le da­ge si­den, hav­de to pæ­da­go­ger op­le­vet at væ­re ale­ne to om 58 børn.

Anett Brit Son­ne Pe­ter­sen

Der er ik­ke for få voks­ne pr. barn, der er alt for man­ge børn pr. stue. Jeg øn­sker 25 pct. fær­re børn, for det vil gi­ve me­re ro og for­dy­bel­se. Det hjæl­per ik­ke at fyl­de fl ere men­ne­sker ind på sam­me an­tal kva­drat­me­ter.

Ja­ne Dors­cheus Jør­gen­sen

In­gen tvivl om, at der er alt for få hæn­der til vo­res guld­klum­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.