PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

JENS SE­JER ANDERSEN Det er en øjenåb­ner, for så vidt som det er den før­ste sag, som ska­ber et di­rek­te link mel­lem det asi­a­ti­ske spil­le­mar­ked og dan­ske gam­b­le­re og fod­bold­spil­le­re. Sa­gen er ik­ke over­ra­sken­de, for man har kendt ri­si­ko­en i man­ge år. Det er den før­ste rig­ti­ge mat­ch­fi xings­ag in­den for dansk fod­bold. Sa­gen hand­ler om en gut, der har væ­ret i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og som iføl­ge an­kla­gen har prø­vet at på­vir­ke ud­fal­det af to fod­bold­kam­pe. Så jeg me­ner, at det her er en helt unik sag.

Der er kom­met me­re fo­kus på Fi­fa og de na­tio­na­le fod­bold­for­bund, og så er der hos book­ma­ker­ne kom­met me­re eff ek­ti­ve red­ska­ber til at over­vå­ge sport­s­spil­le­ne. Jeg tror ik­ke, at mat­ch­fi xing er no­get, der li­ge plud­se­lig er dum­pet ned fra him­len.

In­ter­na­tio­nal chef i Play the Game og mat­ch­fi xin­g­eks­pert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.