Vi skal knæk­ke skils­mis­se­kur­ven

BT - - DEBAT -

I sid­ste uge off ent­lig­gjor­de Dan­marks Sta­ti­stik tal, som vi­ser, at an­tal­let af skils­mis­ser sid­ste år var 23 pct. hø­je­re end de sid­ste ti års gen­nem­snit. (...) Skræks­ce­na­ri­et er, at vi op­fo­strer he­le ge­ne­ra­tio­ner, som har mang­let nær­vær i barn­dom­men, for­di de­res for­æl­dre al­drig hav­de tid – el­ler råd – til at gi­ve de­res for­hold den op­mærk­som­hed, der skul­le til.

Mail: Mail:bt- de­bat@bt- de­bat@bt. dk bt. dk Tlf.: Tlf.:33 75 33 72 75 71 72 71 ( hver­da­ge( hver­da­ge­kl. 11- kl. 14) 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.