’ Dan­sker­ne bli­ver ført bag ly­set’

Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) be­skyl­der re­ge­rin­gen for at skub­be mil­li­ards­to­re reg­nin­ger for­an sig til eft er val­get. Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) af­vi­ser an­kla­gen

BT - - NYHEDER - Kasper Kil­de­gaard mic@ ber­ling­s­ke. dk

VALG­KAMP

Mi­cha­el Bjer­re Re­ge­rin­gen ’ fo­re­gø­g­ler’ dan­sker­ne, at den har sty r på øko­no­mi­en, for sandheden er, at den ’ sy­ste­ma­tisk’ und­la­der at fi nde fi nan­si­e­ring til si­ne for­slag for i ste­det at skub­be en stør­re mil­li­ar­dreg­ning til eft er val­get.

Den kras­se anklage kom­mer fra man­den, der om se­ne­st et halvt år kan over­ta­ge an­sva­ret for det he­le, nem­lig Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Over en læn­ge­re pe­ri­o­de har han sam­let til bun­ke med ek­semp­ler på, at re­ge­rin­gen er en tand ’ for smart’ ved i hans øj­ne at sco­re po­li­ti­ske po­int her og nu på po­pu­læ­re be­slut­nin­ger uden sam­ti­dig at ta­ge de svæ­re be­slut­nin­ger om, hvor­dan ’ reg­nin­gen skal be­ta­les’. Ek­semp­ler­ne er nu så man­ge, at der teg­ner sig et ’ møn­ster’, ly­der det fra Lars Løk­ke Ras­mus­sen i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

» Den her re­ge­ring kom til ver­den ved at fø­re folk bag ly­set med nog­le fan­ta­si­reg­ne­styk­ker, der vi­ste, at man kun­ne fi nan­si­e­re me­re vel­færd, hvis man blot fulg­te de­res op­skrift . Men de­res reg­ne­styk­ke hav­de kun det ene for­mål at skaff e dem ad­gang til re­ge­rings­kon­to­rer­ne. Straks, de sad der, faldt det he­le fra hin­an­den, for­di der mang­le­de mel­lem 22 og 39 mil­li­ar­der kro­ner. Nu nær­mer vi os et valg, og så gen­ta­ger møn­stret sig. Man for­sø­ger igen at fø­re dan­sker­ne bag ly­set ved at teg­ne et bil­le­de af, at man har styr på øko­no­mi­en, men i vir­ke­lig­he­den sen­der re­ge­rin­gen en kæm­pe reg­ning hen over valg­da­to­en, « si­ger han.

De 11 punk­ter

Kon­kret har Ven­stre sam­let 11 ’ ube­tal­te reg­nin­ger’ i et kort no­tat. Punk­ter­ne spæn­der vidt over en ræk­ke po­li­ti­k­om­rå­der, og Ven­stre er­ken­der selv, at nog­le af dem er svæ­re­re at sæt­te præ­ci­se be­løb på end an­dre.

Men par­ti­et me­ner, at re­ge­rin­gen helt sik­kert har skub­bet reg­nin­ger for sam­let set me­re end fem mil­li­ar­der kro­ner frem til næ­ste valg­pe­ri­o­de, alt­så åre­ne fra 2016 til 2019.

År­sa­gen er, at re­ge­rin­gen har ud­skudt en reg­ning for en re­form af el- mar­ke­det til næ­ste år ( en mia. kr.), at den først vil fi nan­si­e­re sto­re de­le af sit an­ti­ter­r­or­ud­spil un­der eft er­å­rets fi nans­lo­v­for­hand­lin­ger ( 417 mio. kr. over tre år), at den først i 2016 vil sæt­te adres­se på de mil­li­o­ner, den har ta­get fra Af­g­ha­ni­stan- stra­te­gi­en i år ( 64 mio. kr.), at den mang­ler at fi nde be­spa­rel­ser på Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets bud­get ( 1,287 mia. kr.), og at der mang­ler at bli­ve fun­det be­spa­rel­ser på be­red­ska­bet ( 750 mio. kr.).

Til sidst har re­ge­rin­gen be­bu­det, at den vil fi nde en løs­ning på, at af­gift sfri­ta­gel­sen for el- og brint­bi­ler ud­lø­ber ved årets ud­gang. Hvor­dan, det præ­cist skal ske, har re­ge­rin­gen dog ik­ke frem­lagt bud på end­nu, men Ven­stre med­ta­ger det al­li­ge­vel al­le­re­de nu som en ube­talt reg­ning over tre år på 1,6 mil­li­ard kro­ner, hvil­ket er pri­sen, hvis man fort­sæt­ter den nu­væ­ren­de ord­ning.

To af de po­li­ti­ske aft aler, hvor Ven­stre be­skyl­der re­ge­rin­gen for at skub­be reg­nin­gen, har par­ti­et dog selv væ­ret med til at la­ve – nem­lig aft alen om be­spa­rel­ser på be­red­ska­bet samt aft alen om be­spa­rel­ser på Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets bud­get. Di­rek­te ads­purgt, om par­ti­et så over­ho­ve­det er bed­re selv, sva­rer Lars Løk­ke Ras­mus­sen:

» Det er rig­tigt, at der er en lil­le­bit­te del på den li­ste, som vi selv bæ­rer et me­dansvar for. Men vi har un­der al­le for­hand­lin­ger med re­ge­rin­gen haft den am­bi­tion, at vi skul­le fi nan­si­e­re tin­ge­ne, « si­ger han og pe­ger på, at an­ti­ter­r­or­for­hand­lin­ger­ne med re­ge­rin­gen af sam­me grund fo­re­lø­big er stran­det.

’ Langt un­der ni­veau’

Den kø­ber man dog ik­ke i re­ge­rin­gen, hvor fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) ta­ler om et an­greb ’ langt un­der ni­veau fra en po­li­ti­ker, man nor­malt trods po­li­ti­ske ue­nig­he­der må ha­ve respekt for’.

» Det er helt us­ag­ligt, hvad Ven­stre læg­ger frem. Nog­le af de ud­gift er, de pe­ger på, er slet ik­ke ak­tu­el­le at fi nan­si­e­re li­ge nu, og nog­le af de an­dre har de selv væ­ret med til vel­vil­ligt at aft ale med re­ge­rin­gen. Så det er ba­re no­get mak­værk, som er la­vet for at dæk­ke over, at man ik­ke selv kan gi­ve sam­men­hæn­gen­de svar på alt det, man går og fo­re­slår, « si­ger Cory­don.

Han på­pe­ger og­så, at der iføl­ge re­ge­rin­gens så­kald­te kas­se­eft er­syn var et hul på to mil­li­ar­der kro­ner, da

TIRS­DAG 24. MARTS 2015 den over­tog an­sva­ret fra Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring.

» Og det måt­te vi så hånd­te­re. Men der vil ik­ke væ­re den slags reg­nin­ger for den næ­ste re­ge­ring, uan­set hvil­ken far­ve den har, « si­ger Cory­don.

Ud­over de reg­nin­ger, Ven­stre al­le­re­de nu sæt­ter be­løb på, pe­ger par­ti­et dog og­så på en ræk­ke po­ten­ti­el­le reg­nin­ger, som kan gø­re be­lø­bet på de fem mil­li­ar­der langt stør­re.

Ek­sem­pel­vis er der i fi nans­lo­vs­aft alen for 2015 ale­ne af­sat pen­ge til de øge­de asylud­gift er i 2015, men fi nan­si­e­rin­gen ta­ger ik­ke høj­de for, at til­strøm­nin­gen af asylan­sø­ge­re kan fort­sæt­te i de kom­men­de år. Der­u­d­over mang­ler re­ge­rin­gen at ud­mønte 500 mio. kr. af bes­pa­rel­sen på ud­vik­lings­bi­stan­den i 2015, som i ste­det skal gå til asylan­sø­ge­re. Det­te vil re­ge­rin­gen først gø­re i ef­ter­å­ret 2015, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

» Re­ge­rin­gen læg­ger li­ge­som til grund, at pro­ble­met er væk eft er et år, at fre­den læg­ger sig over Sy­ri­en, og at folk rej­ser hjem igen. Men der er jo ik­ke én, der tror på, at de re­kord­man­ge fl ygt­nin­ge fra Sy­ri­en, vi tog ind sid­ste år, så­dan ba­re rej­ser ud igen, og at der ik­ke se­ne­re vil bli­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.