Sven­sker­ne su­re over Thor­nings nye kampag­ne

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye kampag­ne har af­født vold­som­me re­ak­tio­ner blandt sven­sker­ne. Ra­cis­me­be­gre­bet er bre­de­re i Sve­ri­ge, for­kla­rer en for­sker

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RA­CIS­ME

’ Kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’. Så­dan ly­der det fra stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye an­non­ce­kampag­ne om stram­me asyl­reg­ler og fle­re krav til ind­van­dre­re.

Men kampag­nen går langt over stre­gen, me­ner fle­re sven­ske­re, her­i­blandt le­den­de so­ci­al­de­mo­kra­ter, som på so­ci­a­le me­di­er be­skyl­der kampag­nen for bå­de at væ­re ra­ci­stisk, fa­sci­stisk og na­zi­stisk.

Se­ni­o­r­for­sker og sve­ri­ge­s­eks­pert Hans Mouritzen fra Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er ( DIIS) er ik­ke over­ra­sket over, at kampag­nen væk­ker an­stød hos vo­res na­bo­er.

» Sven­sker­ne re­a­ge­rer så vold­somt, som de gør, for­di de har et bre­de­re ra­cis­me­be­greb end os, og der­for er det nem­me­re at bli­ve be­skyldt for at væ­re ra­cist i Sve­ri­ge, end det er her­hjem­me, « si­ger Hans Mouritzen og ud­dy­ber: te­re, hvor man­ge ind­van­dre­re lan­det kan ta­ge imod, så vil du me­get let kun­ne bli­ve be­skyldt for at væ­re ra­cist, for­di så er Sve­ri­ge ik­ke til­gæn­ge­ligt man ik­ke me­ner, at he­le ver­den skal kom­me her, så er man jo ik­ke ra­cist. «

’ Sør­ge­lig kampag­ne’

Den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­for­mand og stats­mi­ni­ster­kan­di­dat Håkan Juholt skri­ver på Twit­ter, at kampag­nen er ’ sør­ge­lig’, og at de dan­ske so­ci­al­de­mo­kra­ter gi­ver de ’ ar­bejds­lø­se an­svar for ar­bejds­løs­he­den’.

» Juholt til­hø­rer par­tiets ven­stre­fløj, og der­for er det ik­ke over­ra­sken­de, at han re­a­ge­rer så­dan på kampag­nen, ef­ter­som den jo an­ty­der, at de flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, der kom­mer her­til, ik­ke gi­der at ar­bej­de, « si­ger Mouritzen.

Og­så den sven­ske stats­mi­ni­ster og so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­for­mand Ste­fan Löf­ven har kom­men­te­ret kampag­nen fra si­ne dan­ske par­ti­fæl­ler. Iføl­ge avi­sen Svenska Dag­bla­det kon­sta­te­rer Löf­ven, at det er en re­to­rik, som hans par­ti ik­ke vil­le væl­ge:

» Det for­hol­der sig ik­ke så­dan, at nog­le men­ne­sker fra vis­se lan­de ik­ke øn­sker at ar­bej­de. Jeg tror, at al­le voks­ne øn­sker sig et ar­bej­de, for­di det er med til at ud­vik­le ens liv, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.