’ S- kampag­ne er ra­ci­stisk’

BT - - NYHEDER -

VRE­DE I MAL­MØ

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye kampag­ne væk­ker vre­de på den an­den si­de af

Øre­sund.

Det sven­ske Vänster­par­ti­et i Mal­mø, En­heds­li­stens søster­par­ti, har med det sam­me la­vet et mod­svar til kampag­nen, skri­ver dr. dk. Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) er på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes pla­ka­ter blandt an­det ci­te­ret for at si­ge, at Vänster­par­ti­et Malmös kampag­ne­pla­kat, som er et mod­svar til So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes dit­to.

Fo­to: Vänster­par­ti­et Malmö ’ kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’.

På Vänster­par­tiets pla­ka­ter står der der­i­mod som mod­svar, at ’ kom­mer du til Malmö, er du vel­kom­men’.

’ Vi ser med be­kym­ring på den po­li­ti­ske ud­vik­ling på den an­den si­de af sun­det, hvor de dan­ske So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne la­ver ra­ci­sti­ske ud­spil,’ står der yder­li­ge­re i un­der­tek­sten på Vänster­par­tiets bil­le­de.

Ne­de­nun­der fort­sæt­ter tek­sten med ’ In­te­gra­tion er et sam­funds­spørgs­mål, ik­ke no­get man gi­ver in­di­vi­der an­sva­ret for. Vo­res so­li­da­ri­ske Malmö for­bli­ver åbent for al­le’. BNB

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har i for­bin­del­se med et nyt in­te­gra­tions­ud­spil ind­ledt en kampag­ne, der ik­ke ef­ter­la­der no­gen i tvivl om, at ind­van­dre­re og flygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, hur­tigt skal bli­ve en del af ar­bejds­mar­ke­det. Fo­to: Sø­ren Bid­strup/ Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.