Eks­per­ter be­kræf­ter: Ulv tæt på in­sti­tu­tion

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ROV­DYR

I ok­to­ber sid­ste år så en pæ­da­gog fra fri­tids­hjem­met Sol­går­den i Ran­ders et ul­ve­lig­nen­de dyr lu­ske rundt på et grønt om­rå­de nær in­sti­tu­tio­nen.

Nu har eks­per­ter så be­kræf­tet, at der gan­ske rig­tigt var ta­le om en ulv. To for­ske­re fra Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um har ana­ly­se­ret dy­rets af­fø­ring og set på gips­af­støb­nin­ger af dets fod­spor, og de kon­klu­de­rer, at en ulv har væ­ret på be­søg i by­en.

Og det er kun po­si­tivt, me­ner na­tur­vej­le­der og vildt­bi­o­log Lars Maa­gaard fra Ran­ders Kom­mu­ne:

Mang­fol­dig­hed

» Det kan man ta­ge som et ud­tryk for en vis mang­fol­dig­hed i na­tu­ren i Ran­ders, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

Det er an­den gang in­den for kort tid, at for­ske­re har på­vist ul­ve tæt på be­byg­ge­de om­rå­der i Dan­mark. I sid­ste uge vi­ste dna- prø­ver, at det er en ulv, der står bag ned­læg­gel­sen af mindst to rå­dyr i Kol­ding Skov, tæt på by­en.

I den for­bin­del­se af­vi­ste se­ni­o­r­for­sker Thomas Se­cher Jensen fra Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um i Aar­hus over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at ul­ven ud­gør en fa­re for men­ne­sker. I Ran­ders er na­tur­vej­le­der Lars Maa­gaard da hel­ler ik­ke be­kym­ret for bor­ger­nes sik­ker­hed.

Ul­ven for­svandt

» Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant, at en ulv har gæ­stet en kom­mu­nal ejen­dom, især når der er ta­le om et fri­tids­hjem, hvor der op­hol­der sig per­so­na­le og børn. Men man skal hu­ske på, at ul­ven hur­tigt for­svandt, da den op­da­ge­de, at der var men­ne­sker til ste­de, « si­ger han.

har be­kræf­tet, at det gan­ske rig­tigt var en ulv, der blev set tæt på et fri­tids­hjem i Ran­ders.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.