Tand­læ­ger gi­ver tæn­der far­ve

BT - - NYHEDER - Cat­hri­ne Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SUND­HED

Frem­over skal du ha­ve far­ven rød, grøn el­ler gul i din jour­nal hos tand­læ­gen.

Far­ven in­di­ke­rer, hvor sun­de di­ne tæn­der er, og der­med hvor me­get til­skud du kan få til din tan­drens­ning, og hvor of­te du skal til tand­læ­gen.

Far ve­ko­de­sy­ste­met er en del af et sæt ret­nings­linjer ud­ar­bej­det af Sund­heds­sty­rel­sen, og 1. april bli­ver det en re­a­li­tet.

Får du far­ven grøn, er di­ne tæn­der sun­de og ra­ske, og du vil bli­ve kaldt til tand­læ­gen med et- to års mel­lem­rum. Du vil sam­ti­dig kun få til­skud til én år­lig tan­drens­ning.

Du hav­ner i den gu­le ka­te­go­ri, hvis du har en ak­tiv syg­dom i din mund el­ler di­ne tæn­der, og din tand­læ­ge vur­de­rer, at du selv sam­men med tand­læ­gen kan for­bed­re mund­hy­giej­nen. En gul pa­tient vil bli­ve ind­kaldt til fle­re kon­trol­be­søg i lø­bet af året og vil kun­ne få til­skud til me­re end én år­lig tan­drens­ning.

Den rø­de ka­te­go­ri er for de pa­tien­ter, der li­ge­som de gu­le pa­tien­ter har ak­tiv syg­dom i mun­den el­ler tæn­der­ne, men som vil ha­ve svært ved selv at gø­re no­get for at for­bed­re si­tu­a­tio­nen i mun­den.

Rød, grøn el­ler gul? Vo­res tæn­der skal ha­ve far­ve­ko­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.