NYE BIZAR­RE BØL­LE­ME­TO­DER

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

TRUS­LER

Skat ram­mes af nye an­kla­ger om trus­ler mod en ræk­ke bil­for­hand­le­re, som sid­ste år fi k kon­trol­be­søg af Skat.

Det af­slø­rer en ny, uvil­dig rap­port, som sid­ste år blev be­stilt af skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S), eft er an­kla­ger om bøl­le­me­to­der i for­bin­del­se med Skats kon­trol af bil­bran­chen.

Iføl­ge rap­por­ten op­le­ve­de en ’ hånd­fuld’ bil­for­hand­le­re tru­en­de ad­færd blandt Skats kon­trol­lan­ter.

Bl. a. ud­ta­ler en bil­for­hand- ler, at en skat­te­kon­trol­lør vil­le in­stal­le­re et spion­pro­gram på hans com­pu­ter i for­bin­del­se med en af­gift skon­trol.

Der­med vil­le skat­te­væ­se­net kun­ne føl­ge med i hans gø­ren og la­den.

Bil­for­hand­ler­ne og Skat har op­byg­get et an­strengt for­hold til hin­an­den, eft er at Skat har in­ten­si­ve­ret ind­sat­sen for at af­slø­re snyd med re­gi­stre­rings­af­gift er i den dan­ske bil­bran­che.

Mi­stan­ker og for­dom­me

Skat har, kort for­talt, haft mi­stan­ke om, at bil­for­hand­ler­ne fl yt­te­de en del af de­res avan­cer ved et bilsalg over i ek­stra ud­styr til bi­len. Mod­sat bi­len er ek­straud­styr ik­ke af­gift sbelagt, hvil­ket be­tød, at bil­for­hand­ler­ne på den må­de kun­ne und­gå af­gift er.

Bil­bran­chen føl­te omvendt, at Skats kon­trol­lø­rer på for­hånd ud­råb­te dem som skur­ke og des­u­den hav­de me­get lidt vi­den om bil­bran­chen.

Stri­den blev skær­pet, da BT i eft er­å­ret fi k ind­sigt i et in­ter­nt re­fe­rat fra et luk­ket mø­de i Skat. Her­af frem­gik det, at bil­for­hand­le­re hav­de følt sig ’ tru­et’ og ’ pres­set’ til at ind­gå et for­lig med Skat om af­gift sbe­ta­ling. En skat­te­kon­trol­lør hav­de des­u­den tru­et en bil­for­hand­ler i Nord­jyl­land med per­so­ner med ’ ryg­mær­ker’, hvis han ik­ke ac­cep­te­re­de Skats for­slag.

Et re­vi­de­ret re­fe­rat fra Skat vi­ste se­ne­re, at der ik­ke var ble­vet tru­et med ’ ryg­mær­ker’, men i ste­det at skul­le sid­de i fængsel med folk ’ med ta­to­ve- rin­ger’.

BT har tid­li­ge­re talt med den på­gæl­den­de for­hand­ler, Per Han­nes­bo, fra Løg­stør, som var ble­vet tru­et un­der en kon­trol i 2012.

» Skat­te­kon­trol­lø­ren sat­te sig ned på mit kon­tor stil­le og ro­ligt, og så sag­de han di­rek­te, at ’ hvis ik­ke man har gjort tin­ge­ne rig­tigt, kan man ri­si­ke­re at kom­me til at ta­le med dem med ta­to­ve­rin­ger’, « for­tal­te Han­nes­bo, som de føl­gen­de næt­ter hav­de svært ved at sove.

Ac­cep­te­re­de ik­ke ad­vo­kat

Iføl­ge den uvil­di­ge rap­port er der in­gen bil­for­hand­le­re, der sid­ste år blev tru­et med ’ ryg­mær­ke’- folk el­ler for­bry­de­re med ’ ta­to­ve­rin­ger’. Men en ’ hånd­fuld’ af de op til 46 bil­for­hand­le­re, der fi k til­bud om at del­ta­ge i un­der­sø­gel­sen, for­tal­te, at de på an­den vis hav­de op­le­vet en tru­en­de ad­færd fra Skats si­de.

En for­hand­ler for­tæl­ler, at en af Skats an­sat­te ‘ fo­re­slog at in­stal­le­re et spion­pro­gram på vo­res com­pu­ter, så de kun­ne spej­le vo­res com­pu­te­re op til Skat’.

En an­den for­hand­ler si­ger, at Skat tru­e­de med at tjek­ke ‘ 600 bi­ler me­re’ li­ge op til jul, hvis den på­gæl­den­de bil­for­hand­ler ik­ke vil­le ‘ mak­ke ret’. På det tids­punkt hav­de Skat tjek­ket 1.000 bi­ler.

En tred­je for­tæl­ler: ‘ Jeg for­tal­te Skat, at fremad­ret­tet vil­le alt gå gen­nem vo­res ad­vo­kat. Hold nu kæft , han blev sur. Han syn­tes ik­ke, der skul­le no­gen ad­vo­kat på’.

Trods trus­ler­ne er bil­for­hand­ler­nes bran­che­for­e­ning ’ po­si­tivt over­ra­sket’ over un­der­sø­gel­sen.

» Det vir­ker som om, Skat er ær­li­ge, og i mi­ne øj­ne er un­der­sø­gel­sen et klart tegn på, at Skat ik­ke har fe­jet no­get ind un­der gulv­tæp­pet. Den be­kræft er des­u­den de uhel­di­ge sa­ger i for­bin­del­se med kon­trol­be­søg, vi er kom­met ud med tid­li­ge­re, « si­ger di­rek­tør for Au­to­bran­chen Dan­mark Jens Brend­strup.

Han hæft er sig og­så ved de hand­lings­pla­ner, som Skat har iværk­sat oven på un­der­sø­gel­sen.

» Skat ta­ger den me­di­cin, der er nød­ven­dig, « si­ger Brend­strup til BT.

Der afSi­mon­sen har ind­kaldt me­d­ar­bej­de­ren, Di­rek­tør i Skat Jesper Røn­now be­søg i 2012, til et mø­de. lag­de bil­for­hand­ler Per Han­nes­bo Ar­kiv­fo­to: Son­ny Munk Carl­sen.

Den au­to­ri­se­re­de Toy­o­ta- for­hand­ler Per Han­nes­bo fik i 2012 be­søg af Skats kon­trol­lan­ter. » Jeg må si­ge, at jeg hav­de svært ved at sove de næ­ste par næt­ter, « ud­tal­te Per Han­nes­bo sid­ste år til BT om be­sø­get. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.