’ Går ik­ke ud fra, at Skat tru­er’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER - Si­ger du der­med og­så, at Skats tru­en­de ad­færd be­ror på en mis­for­stå­el­se? Hvad gør Skat her­fra?

JIM SØ­REN­SEN, SKATS DI­REK­TØR FOR IND­SATS

Hvad si­ger du til de trus­ler, der frem­går af rap­por­ten?

» Vi er gla­de for, at bil­bran­chen har bak­ket op om at la­ve un­der­sø­gel­sen sam­men med os. Det er vig­tigt, at vi bli­ver klo­ge­re på de ne­ga­ti­ve op­le­vel­ser, der har væ­ret. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at vi over­hol­der reg­ler­ne, og vi er imø­de­kom­men­de, men der er og­så nog­le, der op­le­ver, at vi har en tru­en­de ad­færd. Nu har vi mu­lig­hed for at læ­re og for­stå, hvad der gør, at vi bli­ver op­le­vet tru­en­de. « » Jeg går stærkt ud fra, at in­gen i Skat tru­er no­gen. Men der­for kan man jo godt op­le­ve kon­trol­si­tu­a­tio­nen som ube­ha­ge­lig og må­ske tru­en­de. Skat er der for sam­fun­dets skyld, men det kan væ­re be­la­sten­de for den en­kel­te at op­le­ve en kon­trol. Det skal vi ha­ve respekt for. «

Iføl­ge rap­por­ten er der en af je­res me­d­ar­bej­de­re, der vil­le in­stal­le­re et spion­pro­gram på en com­pu­ter. Det ly­der helt ab­surd?

» For det før­ste, hvis no­gen har en rig­tig dår­li­ge op­le­vel­se, så skal de kla­ge. Men i nog­le si­tu­a­tio­ner kan det væ­re hen­sigts­mæs­sigt, at vi får en ko­pi af da­ta for nem­me­re at kun­ne la­ve en re­vi­sion. Det kan jo væ­re det, den på­gæl­den­de har op­fat­tet som et spion­pro­gram. Men jeg kan kun op- for­dre til, at den på­gæl­den­de kla­ger, hvis man har følt sig for­kert be­hand­let. « » Vi la­ver nu en hand­lings­plan sam­men med Au­to­bran­chen. Vi skal se på, hvor vi kan væ­re

Skats nye di­rek­tør for Ind­sats Jim Sø­ren­sen er glad for rap­por­ten, som han me­ner, at Skat kan læ­re af. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.