Græker på um

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Tsi­pras brug­te sit be­søg hos Tys­klands kans­ler Mer­kel i går til at sen­de for­so­nen­de to­ner

BT - - NYHEDER - Jakob Us­sing jaku@ ber­ling­s­ke. dk

GRÆKEN­LAND

Nok har Ale­xis Tsi­pras char­me­ret en stor del af den græ­ske be­folk­ning, men den græ­ske char­me er hidtil prel­let af på de øv­ri­ge eu­ro­lan­de, som har lånt Græken­land enor­me mil­li­ard­be­løb.

Ik­ke mindst for­hol­det til Tys­kland – det land som Græken­land skyl­der al­ler­fl est pen­ge – har væ­ret på fryse­punk­tet eft er en ræk­ke hår­de gen­si­di­ge ver­ba­le an­greb fra po­li­ti­ke­re i de to lan­de. Man­dag var Tsi­pras så på be­søg hos Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel for at få ren­set luft en mel­lem de to lan­de og fi nde en fæl­les for­stå­el­se for en vej ud af Græken­lands dy­be kri­se.

Selv om Mer­kel gjor­de me­get for at un­der­stre­ge den po­si­ti­ve to­ne på mø­det, stod det og­så klart, at Græken­land fort­sat be­fi nder sig re­la­tivt langt fra Tys­kland og de øv­ri­ge eu­ro­lan­de, når det kom­mer til en løs­ning på kri­sen.

» Vi har talt sam­men i en god ånd med til­lid, og­så om svæ­re spørgs­mål, « sag­de Mer­kel og til­fø­je­de, at det er uhy­re vig­tigt at hol­de sam­men på det eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt:

» Den Eu­ro­pæ­i­ske Uni­on er så kost­bar, at vi må gø­re alt for at vi­de­re­ud­vik­le den godt. «

Hun un­der­stre­ge­de og­så, at Græken­lands kri­se er et spørgs­mål for he­le eu­rozo­nen, og ik­ke en sag som Tys­kland og Græken­land skal kla­re på to­mands­hånd.

De se­ne­ste års eu­rokri­se har dog med al ty­de­lig­hed vist, at det er alt­af­gø­ren­de at ha­ve An­gela Mer­kels op­bak­ning, og Ale­xis Tsi­pras gjor­de be­stemt og­så sit for at kom­me Mer­kel og Tys­kland i mø­de.

» Jeg me­ner, at det­te træf er sær­ligt vig­tigt, for vi må for­stå hin­an­den bed­re for at over­kom­me uove­r­ens­stem­mel­ser­ne. Vi skal ta­le med hin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.