Mu­lig mis­sion

BT - - NYHEDER -

an­den og ik­ke om hin­an­den, « sag­de Tsi­pras og un­der­stre­ge­de, at det er Eu­ro­pas frem­tid, der er på spil.

Krigsskade og ste­reo­ty per

Spørgs­må­let om tysk krigs­ska­de­er­stat­ning til Græken­land for øde­læg­gel­ser­ne un­der An­den Ver­denskrig holdt Tsi­pras fast i som et ’ moralsk og etisk’ an­lig­gen­de. Mer­kel gen­tog, at det er et juri­disk og po­li­tisk af­slut­tet em­ne, men hun un­der­stre­ge­de og­så, at na­zis­men gjor­de man­ge uret i Græken­land, og­så fl ere end de fl este ty­sker­ne ved.

» Vi vil ta­le vi­de­re om det, « lød den imø­de­kom­men­de be­sked fra Mer­kel .

Tsi­pras kom omvendt ty­sker­ne i mø­de ved at ta­ge af­stand fra de man­ge ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger, der har væ­ret bragt i Græken­land af Mer­kel og Tys­klands fi nans­mi­ni­ster Wol­f­gang Schäub­le.

» Vi må ar­bej­de hår­de­re for at gø­re op med de skræk­ke­li­ge ste­reo­ty­per om hin­an­den i vo­res to lan­de, « sag­de Tsi­pras.

In­gen re­form­li­ste med

Kon­kre­te for­slag til re­for­mer hav­de Tsi­pras dog ik­ke med til Ber­lin, og hvor snart den græ­ske statskas­se kan lø­be tør for mid­ler, vil­le han hel­ler ik­ke for­tæl­le. Un­der EU- top­mø­det i sid­ste uge lo­ve­de Tsi­pras at le­ve­re ’ en fuld li­ste med spe­ci­fi kke re­for­mer i lø­bet af de næ­ste da­ge’, men den la­der alt­så sta­dig ven­te på sig. I et brev til An­gela Mer­kel skrev Ale­xis Tsi­pras i sif­ste uge iføl­ge Fi­nan­ci­al Ti­mes, at Græken­land al­le­re­de i april kan kom­me i en si­tu­a­tion, hvor lan­det ik­ke bå­de kan be­ta­le sin gæld til­ba­ge til Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond og afl øn­ne off ent­ligt an­sat­te. Tsi­pras ad­va­rer i bre­vet om, at hvis ik­ke Græken­land snart får ad­gang til de til­ba­ge­væ­ren­de ca. 50 mia. kr., vil gæl­den bli­ve ’ umu­lig’ at ser­vi­ce­re.

Man­dag vend­te rå­d­gi­ve­re fra EUKom­mis­sio­nen, Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) og Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF) til­ba­ge til At­hen eft er fl ere uger, hvor rå­d­gi­ver­ne har kla­get over mang­len­de ad­gang til da­ta fra den græ­ske re­ge­ring. Men det bli­ver kun eft er indstil­ling fra net­op dis­se tre in­sti­tu­tio­ner, at eu­ro­grup­pen kan god­ken­de en re­form­pak­ke fra Græken­land, un­der­stre­ge­de Mer­kel.

Tsi­pras in­si­ste­rer imid­ler­tid på, at Græken­land selv væl­ger si­ne re­for­mer. Men at le­ve­re so­ci­al og hu­ma­ni­tær bi­stand i det om­fang, han lo­ve­de ved val­get i ja­nu­ar, og sam­ti­dig for­bed­re lan­dets fi nan­ser med nye re­for­mer, bli­ver umu­ligt at for­e­ne.

Al­le­re­de i sid­ste uge skrev Tsi­pras i et brev til An­gela Mer­kel, som Fi­nan­ci­al Ti­mes har off ent­lig­gjort, at Græken­land så snart som i april kan kom­me i en si­tu­a­tion, hvor lan­det ik­ke bå­de kan be­ta­le gæld til­ba­ge til IMF og be­ta­le fuld løn og pen­sio­ner til off ent­ligt an­sat­te.

Hvis Græken­land ik­ke snart får ad­gang til de til­ba­ge­væ­ren­de ca. 50 mil­li­ar­der kro­ner i de sto­re hjæl­pe­pak­ker, som eu­ro­lan­de­ne og Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF) har stil­let til rå­dig­hed, kan det bli­ve ’ umu­ligt’ at ser­vi­ce­re gæl­den, ad­va­rer Tsi­pras i bre­vet.

Men uden re­for­mer, in­gen pen­ge. De­ad­li­ne for en aft ale er ved ud­gan­gen af april, men Tsi­pras hav­de ik­ke no­get med til Ber­lin, som ty­der på, at par­ter­ne er ved at nå hin­an­den på den front.

Den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel hav­de i går be­søg af Græken­lands pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras, der i et brev of­fent­lig­gjort af Fi­nan­ci­al Ti­mes har ad­va­ret Mer­kel imod, at Græken­lands gæld bli­ver ’ umu­lig’ at ser­vi­ce­re, hvis ik­ke græker­ne snart får ad­gang til hjæl­pe­pak­ken på ca. 50 mia. kr. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.