Spar for­mue på

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI - Louise Kast­berg lo­ka@ ber­ling­s­ke. dk

FAST EJEN­DOM

Bredt ud­valg, pri­ser i bund og re­kord­la­ve ren­ter er et godt fun­da­ment for at gø­re et som­mer­huskup. Men li­ge­som re­sten af bo­lig­mar­ke­det er der sto­re for­skel­le på pri­ser­ne af­hæn­gigt af, hvor i lan­det du væl­ger at slå til.

I en ræk­ke af de mest ef­ter­trag­te­de som­mer­hu­s­om­rå­der er det al­le­re­de ble­vet mar­kant dy­re­re. Hvis du er på ud­kig ef­ter et som­mer­hus, kan der der­for væ­re man­ge pen­ge at spa­re ved at ud­vi­de sø­ge­fel­tet en smu­le. Det vi­ser nye be­reg­nin­ger fra Bo­ligsi­den. dk.

Ved at fort­sæt­te som­mer­husj­ag­ten langs ky­sten for­bi de mest po­pu­læ­re om­rå­der til na­bokom­mu­nen kan et som­mer­hus med sam­me af­stand til van­det er­hver­ves 16- 35 pct. bil­li­ge­re, for­kla­rer Bir­git Da­etz, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør for Bo­ligsi­den. dk. ni­ka­tions­di­rek­tør for Bo­ligsi­den. dk.

Man­ge har til­sy­ne­la­den­de få­et øj­ne­ne op for, at det kan væ­re et godt tids­punkt at slå til på som­mer­hus­mar­ke­det. Iføl­ge bå­de Bo­ligsi­den og ejen­doms­mæg­ler­kæ­den Ny­bo­lig er det sto­re på­skesalg for længst skudt i gang.

Ek­stra tryk på i år

» Ty­pisk er det så­dan, at folk kig­ger i på­sken. Og så om­kring fi­re uger ef­ter boo­mer sal­get. Men det er lidt an­der­le­des i år. Der har væ­ret ek­stra tryk på helt fra be­gyn­del­sen af året, og det kan væ­re med til at frem­skyn­de på­skesal­get, for­di kø­ber­ne må­ske fø­ler, at de skal slå hur­ti­ge­re til for at sik­re sig de bed­ste hu­se, « si­ger Bir­git Da­etz.

Og det kan mær­kes på salgstal­le­ne hos Ny­bo­lig, der ale­ne i årets før­ste to må­ne­der solg­te 36 pct. fle­re som­mer­hu­se end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

» Det ty­der rig­tig godt, at det er be­gyndt så tid­ligt i år. Den sti­gen­de in­ter­es­se for at kø­be

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.