’’

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI - Bir­git Da­etz, Bo­ligsi­den. dk

Der er me­get at spa­re ved at kig­ge ud over de mest po­pu­læ­re som­mer­hu­s­om­rå­der. Og det er ik­ke ba­re små­pen­ge

» Der er me­get at spa­re ved at kig­ge ud over de mest po­pu­læ­re som­mer­hu­s­om­rå­der. Og det er ik­ke ba­re små­pen­ge, « si­ger hun.

Ek­sem­pel­vis kan man i gen­nem­snit spa­re 650.000 kr., hvis man i ste­det for at kø­be et som­mer­hus på 70 kvm i Aar­hus Kom­mu­ne væl­ger et i Syd­djurs Kom­mu­ne, hvor kva­drat­me­ter­pri­ser­ne i snit er 35 pct. la­ve­re.

Gæl­der i he­le lan­det

Den­ne ten­dens teg­ner sig i he­le lan­det. Væl­ger man f. eks. Halsnæs frem for Gribs­kov Kom­mu­ne, er der ca. 24 pct. at spa­re, mens Lol­land er om­kring 20 pct. bil­li­ge­re end Guld­borgs­und.

Og det er ik­ke et spørgs­mål om at gi­ve af­kald på strand og vand, un­der­stre­ger Bir­git Da­etz.

» Man skal blot fin­de de om­rå­der, hvor pris­ni­veau­et er la­ve­re, og of­te dre­jer det sig kun om at kø­re langs ky­sten til na­bokom­mu­nen. Vi har ude­luk­ken­de set på vand­kantskom­mu­ner, men du kan spa­re end­nu me­re, hvis du væl­ger en na­bokom­mu­ne uden kyst­stræk­ning, « si­ger Bir­git Da­etz, der er kom­mu- som­mer­hu­se skyl­des først og frem­mest, at ren­ter­ne er så la­ve, men og­så at pri­ser­ne er ble­vet ju­ste­ret. Vi har haft en del år med et me­get stort ud­bud af hu­se. Det er der sta­dig, men fle­re sæl­ge­re har ef­ter­hån­den ind­set, at pri­sen skal ned på et re­a­li­stisk ni­veau, hvis der skal ske no­get, « si­ger Kim Pauli, Ny­bo­lig.

Mens som­mer­huspri­ser­ne iføl­ge Re­al­kre­di­t­rå­dets Bo­lig­mar­keds­sta­ti­stik faldt med 5,4 pct. i fjer­de kvar­tal 2014 i for­hold til sam­me kvar­tal i 2013, er den øge­de han­del­sak­ti­vi­tet nu så småt be­gyndt at hi­ve pri­ser­ne den an­den vej. På land­s­plan mel­der Bo­ligsi­den. dk om en svag stig­ning på 0,3 pct. i fe­bru­ar sam­men­lig­net med sam­me må­ned året før.

Pri­ser­ne lig­ger dog sta­dig 25- 30 pct. un­der de gyld­ne ti­der li­ge før fi­nanskri­sens ind­t­og i 2008, un­der­stre­ger Kim Pauli. Se her, hvor me­get der er at spa­re ved at kø­be som­mer­hus i na­bokom­mu­ner­ne til de mest po­pu­læ­re som­mer­hu­s­om­rå­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.