Toast­ma­ster blæ­ste væk

Et po­l­te­ra­bend end­te med ud­ryk­ning fra bå­de po­li­ti og brand­væ­sen. Kri­sti­an Fre­de­rik­sen var den uhel­di­ge mand, der væk fra sin brors sto­re dag

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

DRE­VET VÆK

Kri­sti­an Fre­de­rik­sens bror skal gif­tes, så der blev for­be­redt po­l­te­ra­bend. Sam­men med en grup­pe ven­ner skul­le han blandt an­det ud på Gu­denå­en i en stor luft­bold, som en af dren­ge­ne hav­de købt, fra Den Blå Bro i Ran­ders.

På skift krav­le­de de ind i den over­di­men­sio­ne­re­de ba­de­bold og blev sendt ud på van­det, mens ven­ner­ne hav­de fast tag i snoren, der var bun­det til bol­den.

Mens plud­se­lig gik knu­den op, og Kri­sti­an Fre­de­rik­sen, der stod i strøm­pe­so­k­ker i bol­den, drev væk i den stær­ke blæst.

” Jeg be­gynd­te at gå i pa­nik. De an­dre råb­te: ’ Prøv at lø­be den ind’, men det kun­ne jeg ik­ke. Det var svært at stå op, for­di det blæ­ste så me­get,” for­tæl­ler den uhel­di­ge læ­rer­stu­de­ren­de til BT.

” Jeg er må­ske Dan­marks næstdår­lig­ste svøm­mer, så det var ik­ke så rart,” til­fø­jer han.

Hel­dig­vis drev Kri­sti­an Fre­de­rik­sen ind i si­ve­ne, hvor han sad helt stil­le for at und­gå, at de spid­se siv skul­le punk­te­re bol­den.

Tur­de ik­ke punk­te­re bol­den

Han over­ve­je­de at for­sø­ge at åb­ne bol­den, men:

” Jeg tænk­te, at så snart jeg åb­ne­de den, vil­le der jo kom­me vand ind, og van­det var 3 gra­der. Og al pla­stik­ken vil­le sam­le sig om mig. Så vil­le det for al­vor bli­ve far­ligt,” for­kla­rer han.

Imens for­søg­te ven­ner­ne at sej­le ud og red­de Kri­sti­an Fre­de­rik­sen, men det tog for lang tid, og de end­te med at rin­ge 112.

» Vi tro­e­de jo, at vi skul­le ud

På trods af at hæn­del­sen sat­te bå­de po­li­ti og brand­væ­sen i sving, slip­per po­l­te­ra­bend­del­ta­ger­ne for en bø­de. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.