’’

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Fre­de­rik­sen

Jeg er må­ske Dan­marks næstdår­lig­ste svøm­mer, så det var ik­ke så rart

til no­get me­get al­vor­ligt, men jeg må in­drøm­me, at vi al­le trak lidt på smilebån­det, da vi fandt ud af, hvad der var fat. Vi sat­te en båd i fra Bå­d­væn­get, sej­le­de ud og fik fat i snoren og fik man­den i bol­den bug­se­ret ind igen. Han led ik­ke over­last og skul­le hel­ler ik­ke tjek­kes på ska­destu­en, « ly­der det fra ind­sats­le­der Chri­sti­an Nød­de­lund fra Ran­ders Brand­væ­sen til Ran­ders Amtsa­vis.

Re­sten af da­gen for­løb da og­så ’ ski­de­godt’, for­tæl­ler Kri­sti­an Fre­de­rik­sen. Ven­ner­ne slut­te­de af med en ci­gar og whi­sky på Kon­gens Ege med ud­sigt over Ran­ders.

Bryl­lup­pet skal stå på lør­dag, og gom­men er tak­nem­me­lig for, at hans toast­ma­ster over­le­ve­de sin sø­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.