Man­de­las dat­ter bli­ver am­bas­sa­dør i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OF­FI­CI­ELT

Nel­son Man­de­las yng­ste dat­ter Zindziswa ’ Zindzi’ Man­dela bli­ver Syd­afri­kas nye am­bas­sa­dør i Dan­mark. Det be­kræf­ter am­bas­sa­den nu over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Kvin­den med det be­røm­te ef­ter­navn over­ta­ger em­be­det fra Sam­ke­li­siwe Isa­bel Mhlan­ga, der tak­ke­de af i de­cem­ber ef­ter fi­re år på po­sten.

Al­le­re­de for seks må­ne­der si­den rap­por­te­re­de fle­re syd­afri­kan­ske me­di­er om, at Zindzi Man­dela var ble­vet ud­nævnt til ny am­bas­sa­dør i Dan­mark. Nu er ud­næv­nel­sen of­fi­ci­el.

Når den 54- åri­ge er­hvervskvin­de fort­sat be­fin­der sig i Syd­afri­ka, skyl­des det iføl­ge kil­der fra den syd­afri­kan­ske re­ge­ring og Man­dela- fa­mi­li­en, at hen­des ke­ny­an­ske kæ­re­ste ik­ke øn­sker at rej­se med hen­de til Dan­mark. Det­te har Zindzi Man­dela dog af­vist. Sam­ti­dig ly­der det fra an­dre kil­der, at der er pro­ble­mer med at få den ke­ny­an­ske kæ­re­ste sik- ker­heds­god­kendt i Dan­mark.

Den syd­afri­kan­ske am­bas­sa­de, der lig­ger i Hel­lerup, op­ly­ser, at der end­nu ik­ke er fast­sat no­gen da­to for, hvor­når Nel­son og Win­nie Man­de­las dat­ter over­ta­ger am­bas­sa­dørjob­bet. Iføl­ge avi­sen Ci­ty Press rej­ser Zindzi Man­dela og hen­des to søn­ner til Dan­mark 31. marts, men det­te øn­sker am­bas­sa­den ik­ke at be­kræf­te.

Fo­to: Suzan­ne Plunkett

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.