Kvin­de­lig råstyr­ke

Eft er snart 50 år i te­a­ter­bran­chen har La­ne Lind sce­ne­char­men in­takt

BT - - NAVNE - Jakob steen Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

70 I DAG

Sku­e­spil­le­ren La­ne Lind har må­ske nok ta­get sprin­get over i det let­te­re se­nil­de­men­te rol­le­fag med sin bed­ste­mor med slag i i Det Ny Te­a­ters sto­re mu­si­cal ’ Bil­ly El­li­ot’, som hun spil­ler i for ti­den. Men i den lil­le, men go­de rol­le, er La­ne Lind alt det, hun skal væ­re.

Hvis man er i tvivl om, hvad hun kan – hvil­ket man ik­ke bur­de ha­ve grund til med alt det, hun har la­vet gen­nem åre­ne – så be­hø­ver man ba­re lø­se bil­let. Rol­len er i vir­ke­lig­he­den ik­ke me­get, men La­ne Lind får som sagt gjort den til alt det, den skal væ­re, med varm til­ste­de­væ­rel­se, hu­mor og det sær­ligt vi­den­de blik, som kom­mer af le­vet er­fa­ring. Bag kulis­ser­ne har hun til­li­ge un­der­vist de un­ge med­vir­ken­de i dra­ma, og så er vi straks frem­me ved det, der har op­ta­get La­ne Lind i man­ge år: Sku­e­spil­let og pæ­da­go­gik­ken.

I 15 år var hun rek­tor for Oden­se Te­a­ters elevsko­le, som hun og­så selv blev ud­dan­net fra i 1969. Hun var al­le­re­de en skat­tet te­a­ter­pæ­da­gog her og på Sta­tens Te­a­ter­sko­le, in­den hun fi k an­sva­ret for at ud­klæk­ke den ge­ne­ra­tion af sku­e­spil­le­re, der præ­ger te­a­ter og fi lm i dis­se år.

Fak­tisk var det me­get pas­sen­de pæ­da­gog, den un­ge La­ne Lind vil­le væ­re, et slet skjult op­rør mod sku­e­spil­ler­mode­ren Li­se Thom­sens aft en­ar­bej­de. Te­a­tret vandt al­li­ge­vel. Eft er nog­le sæ­so­ner på Oden­se Te­a­ter med bl. a. mu­si­cal­rol­ler gik tu­ren til Kø­ben­havn i 1973. Her kom hun til at spil­le et bredt re­per­toi­re, bl. a. på Ri­alto Te­a­tret og på Fol­ke­te­a­tret, hvor hun var Kjeld Abells ’ Dy­ve­ke’. Og hun blev land­skendt via sin tv- rol­le i Leif Pan­du­ros æg­te­skabs­dra­ma ’ An­ne og Paul’ fra 1974 – se­ne­re fulgt op af den san­se­li­ge Ma­rie Grub­be­in­spi­re­re­de adels­frø­ken i ’ En lands­by- degns dag­bog’, af Ib­sens ’ Hed­da Gab­ler’ og af den les­bi­ske kø­re­læ­rer­ko­ne fra ’ Ma­ta­dor’. Gen­nem al­le rol­ler­ne løb en sjæl­den råstyr­ke, ’ far­lig’ sensu­a­li­tet og et drilsk vid. Men og­så med ev­ne for at vi­se smer­te­punk­ter­ne frem, når ma­sken faldt. I ti­den som rek­tor holdt hun sku­e­spil­ler­ger­nin­gen ved li­ge, blandt an­det som en tem­pe­ra­ments­fuld Martha i ’ Hvem er ban­ge for Vir­gi­nia Woolf?’ og som en knej­sen­de dron­ning Be­ra i ’ Hag­bard og Sig­ne’.

Tur­ne­rer lan­det rundt

Fre­elan­ce­kar­ri­e­ren genop­tog hun i Kø­ben­havn for ti år si­den med den vel­lyk­ke­de Café Li­va- ka­ba­ret ’ Er du da sinds­syg?’, der hav­de un­der­tit­len ’ Tres, tren­dy og helt sig selv’. Men al­le­re­de som­me­ren in­den hav­de det ko­mi­ske pletskud som Vagt­me­ster Slå­en­bær i Sha­kespea­res ’ Stor stå­hej for in­gen­ting’ på Grøn­ne­gårds Te­a­tret sik­ret hen­de en Reumert. Si­den da har hun væ­ret sku­e­spil­ler med sce­ne­char­men, vid­det, var­men og in­der­lig­he­den in­takt.

La­ne Lind har spredt sin gunst på en ræk­ke te­a­tre – fra Det Kon­ge­li­ge til Åben Dans i Roskil­de. Man hu­sker hen­de bl. a. som den uhyg­ge­ligt smi­len­de, blan­ke mor i ’ Fe­sten’ på Østre Gas­værk. Og i sid­ste sæ­son hav­de hun en stor per­son­lig suc­ces med sin klo­ge dis­po­ne­ring af te­a­ter­ver­sio­nen af den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Di­dions ro­man ’ Et år med magisk tænk­ning’ – helt ale­ne på sce­nen. På tur­né i he­le lan­det. Næ­ste sæ­son skal hun på lan­de­ve­je­ne igen. Det bli­ver med end­nu en mo­no­log, og hun kan oven i kø­bet fejre 50 års sku­e­spil­lerju­bilæum med den. Det bli­ver i Bo­dil Ud­sens gam­le glans­rol­le som ’ Ger­tr­u­de Ste­in’.

70 år er in­gen al­der for La­ne Lind, der snart skal på lan­de­ve­je­ne som den ame­ri­kan­ske for­fat­ter og dra­ma­ti­ker Ger­tr­u­de Ste­in i mo­no­lo­gen af sam­me navn. Sam­ti­dig kan hun fejre 50 års ju­bilæum som sku­e­spil­ler. Fo­to: Mi­ke Reu­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.