På dybt vand ...

BT - - TV - DRA­MA 06: 00 07: 40 13: 40 06: 00 09: 30 11: 45 21: 00 23: 20 19: 15 15: 00 17: 00 00: 45-

Hvad gør man, når pres­set i sko­len bli­ver for stort og for­vent­nin­ger­ne fra ens for­æl­dre er så hø­je, at de fø­les uop­nå­e­li­ge? – Man sny­der sig til suc­ces! – Og det er net­op, hvad de tre high school- ele­ver Heather, Ky­lie og Jor­dan gør i dra­ma­et ” Hængt ud for mord”. Op­ta­gel­ses­prø­ver­ne til uni­ver­si­te­tet står for dø­ren for gen­nem­snit­se­le­ver­ne og rig­mands­un­ger­ne Heather, Ky­lie og Jor­dan, og de er un­der hårdt pres fra de­res for­æl­dre, der for­ven­ter, at de yder en top­præ­sta­tion, så de kan bli­ve op­ta­get på et af lan­dets bed­ste uni­ver­si­te­ter. Af frygt for at un­der­præ­ste­re be­ta­ler de sko­lens klo­ge­ste pi­ge, Me­re­dith, til at ta­ge prø­ver­ne for dem. Alt går som plan­lagt, men pa­ra­noi­a­en bry­der plud­se­lig ud, da en læ­rer be­gyn­der at fat­te mi­stan­ke til ele­ver­nes top­re­sul­ta­ter og no­get over­ra­sken­de for­bed­rin­ger. Si­tu­a­tio­nen spid­ser til, da Me­re­dith bli­ver f un­det myr­det, og snart be­gyn­der et hæs­blæ­sen­de og ma­ni­p­u­le­ren­de spil, der, især for en af de tre un­ge, bli­ver s tar­ten

Med­vir­ken­de: på en næ­sten umu­lig jagt på sandheden og en far­lig kamp for at be­vi­se sin uskyld. ( TV3 Puls)

( T) Flug­ten fra Fort Bra­vo. Ame­ri­kansk western fra 1953.

( T) Po­st­bu­det rin­ger al­tid to gan­ge. Ame­ri­kansk thril­ler fra 1946. ( T) De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941. ( T) Mo­gam­bo. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953.

Sæt dam­pen op. Ame­ri­kansk komedie fra 1940. ( T) Jung­lens par­tisa­ner. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1959. ( T) De kom lø­ben­de. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. ( T) Sejr over mør­ket. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1939. ( T) Den vil­de ban­de. Ame­ri­kansk western fra 1969. 4: 50 fra Paddington. En­gelsk kri­mi fra 1961.

Nat- tv.

Lau­ra Wig­gins, Max Car­ver, Da­ni­ela Bo­ba­di­l­la and Lau­ra Samu­els spil­ler fi re te­e­na­ge­re, der plud­se­lig be­fi nder sig i en al­vor­lig si­tu­a­tion, de ik­ke kan kom­me ud af.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.