HAL­LE BER­RY VIN­DER EN OSCAR

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 13 år si­den 2002:

LØVEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser måt­te me­ne om det­te el­ler hint, så er det vig­tigt, at du lyt­ter og sam­ar­bej­der. Alt an­det vil gi­ve dig bøvl. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det vil væ­re vig­tigt, at du ik­ke bli­ver ir­ri­te­ret over en lil­le ba­ga­tel. Du har det med at få øje på de små de­tal­jer. Prøv at slip­pe dem i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen står i en spæn­ding til kær­lig­heds­pla­ne­ten Ve­nus og på­vir­ker dit tegn i dag. Det in­di­ke­rer, at du skal mær­ke eft er, hvad du selv har be­hov for. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det vil på in­gen må­de nyt­te no­get, at du ind­la­der dig i en magt­kamp med en per­son, som står dig nær. Det er bed­re at lyt­te og sam­ar­bej­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er nog­le re­strik­tio­ner om­kring dig, som du på in­gen må­de bry­der dig om. Spørgs­må­let er så, hvor­dan du kan vik­le dig ud af dem på en god må­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er god til at ta­ge tin­ge­ne som de kom­mer, og det gør du sær­de­les godt i dag. Du får en over­ra­sken­de hen­ven­del­se fra en gam­mel ven el­ler na­bo. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger nog­le fa­bel­ag­ti­ge go­de ener­gi­er i luft en i dag. Det er op til dig at be­nyt­te dig af de mu­lig­he­der, som du rent fak­tisk har for­an dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Li­ge­gyl­dig hvor me­get du prø­ver på at und­gå en kon­kret op­ga­ve, så kan du ik­ke und­gå den. Tag det som en ud­for­dring, du vil vok­se af. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

143). ( Svær 90). ( Mid­del 28). ( Nem

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler Hal­le Ber­ry vin­der en Oscar for bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le for sin rol­le i fil­men ’ Mon­ster’s Ball’ som den før­ste kvin­de­li­ge sor­te sku­e­spil­ler no­gen­sin­de. Hal­le Ber­ry le­ve­re­de en me­get fø­lel­ses­la­det ta­le, da hun modt­og sin Oscar- sta­tu­et­te. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.