RI­IS SMIDT PÅ

Tin­koff- Saxos rus­si­ske mæ­cen, Oleg Tin­kov, har mi­stet tå­l­mo­dig­he­den med Bjar­ne Ri­is og sus­pen­de­ret den dan­ske cy­kel- boss fra sit livs­værk ef­ter sport­s­lig kri­se

BT - - SMIDT UD - SUS­PEN­DE­RET Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Bjar­ne Ri­is er på vej mod et yd­my­gen­de exit fra in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport.

Det sker ef­ter at Tin­koff- Saxos rus­si­ske hol­de­jer, den ex­cen­tri­ske fi­nans­mand Oleg Tin­kov, har sus­pen­de­ret den dan­ske cy­kel­boss som en kon­se­kvens af dår­li­ge re­sul­ta­ter.

Teg­nin­gen var der al­le­re­de, da det trak op til et af cy­kel­spor­tens mest me­di­eom­bej­le­de monu­men­ter søn­dag for­mid­dag. Un­der de regn­tun­ge sky­er i mo­de­by­en Mila­no var der alt an­det end til­ba­ge­læ­net lat­insk livsstil og en for­års­be­bu­der af et cy­kel­løb at spo­re.

Ho­ved­par­ten af de godt 200 ryt­te­re på start­lis­ten til klas­si­ke­ren Mila­no- San­re­mo var be­ty­de­ligt læn­ge­re end van­ligt om at kom­me ud af team­bus­ser­ne, mens den is­nen­de mart­s­regn si­le­de ned over det nord­li­ge Ita­li­en. Men de frem­mød­te au­to­grafjæ­ge­re, som med de­res blok­ke og gul­ne­de idol- bil­le­der ven­te­de på at fan­ge bå­de ak­ti­ve og tid­li­ge­re stjer­ner i vrim­len, kom og­så til at kig­ge for­gæ­ves ef­ter Tin­koff- Saxos le­den­de sport­s­di­rek­tør, Bjar­ne Ri­is.

In­gen for­kla­ring

Det var der en god grund til. Bjar­ne Ri­is var før det ita­li­en­ske stor­løb sat uden for dø­ren. Væk fra det livs­værk, han i de­cem­ber 2013 af­hæn­de­de til den rus­si­ske ex­cen­tri­ker og le­ve­mand Oleg Tin­kov.

End ik­ke ryt­ter­ne på Tin­koff- Saxo fik no­gen for­kla­ring på, hvor­for Bjar­ne Ri­is ik­ke selv var til ste­de ved det, der skul­le ha­ve væ­ret en fo­re­lø­big milepæl i den spæ­de del af sæ­so­nen. En be­gi­ven­hed, hvor hol­dets nyind­køb­te su­per­stjer­ne Pe­ter Sa­gan skul­le kø­re med om sej­ren i det 298 km lan­ge løb ned mod ly­set, so­len og ba­de­by­en San­re­mo.

For­kla­rin­gen fulg­te, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, i går mor­ges. Og den blev af­le­ve­ret via mail fra Oleg Tin­ko­vs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ste­fa­no Fel­trin, som kun­ne med­dele, at Bjar­ne Ri­is of­fi­ci­elt var ’ sus­pen­de­ret’.

Nyhe­den send­te rystel­ser igen­nem bå­de ryt­ter­trup, stab og sport­s­di­rek­tø­rer. De godt 80 an­sat­te kun­ne må­ben­de kon­sta­te­re, at den kon­tro­vers, der brød ud i lys lue un­der eta­pe­lø­bet Tir­reno- Adri­a­ti­co for godt en uge si­den, nu har ud­vik­let sig til kold­front og per­maf­rost i for­hol­det mel­lem Oleg Tin­kov og Bjar­ne Ri­is.

» Hvad det får af kon­se­kven­ser, er der fak­tisk ik­ke no­gen, der ved li­ge nu. Og jeg har hel­ler ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, « lød det fra en kil­de på det rus­sisk- eje­de cy­kel­hold, da BT i går hen un­der af­ten rin­ge­de for at ve­ri­fi­ce­re nyhe­den om sus­pen­de­rin­gen af Ri­is. met Nairo Qu­in­ta­na på lø­bets kon­ge­e­ta­pe.

Tin­ko­vs ul­ti­ma­tum ud­vik­le­de sig an­gi­ve­ligt til et åbent skæn­de­ri med Bjar­ne Ri­is. Et skæn­de­ri, der kul­mi­ne­re­de med, at den rus­si­ske rig­mand kræ­ve­de Ri­is til an­svar for en re­sul­tat­lis­te, som på da­væ­ren­de tids­punkt blot tal­te en en­kelt sejr – til Al­ber­to Con­ta­dor i eta­pe­lø­bet Ru­ta del Sol, hvor det sam­let blev til ne­der­lag mod Tour- ri­va­len Chris Froo­me ( Pe­ter Sa­gan har si­den vun­det en eta­pe i Tir­renoAdri­a­ti­co).

Vidt for­skel­li­ge

Det er langt­fra før­ste gang, Bjar­ne Ri­is og Oleg Tin­kov vi­ser sig at væ­re så for­skel­li­ge som nat og dag.

Hvor Tin­kov er til sto­re arm­be­væ­gel­ser og bæ­rer si­ne fø­lel­ser så me­get uden på tø­jet, at det kan kræn­ke en­hver blu­fær­dig­hed, er Ri­is den re­ser­ve­re­de og nog­le gan­ge for­knyt­te. Et uma­ge par, der iføl­ge Oleg Tin­kov selv ik­ke nød­ven­dig­vis er no­get umu­ligt match.

» Min ko­ne er li­ge­som Bjar­ne. Hun er fra Est­land og li­ge­som Bjar­ne me­get stil­le, så jeg ken­der godt den ba­lan­ce. Man Hel­ler ik­ke Tin­kof­f­si­ger jo, at plus og mi­nus kan Saxos ita­li­en­ske CEO, Ste­fa­no gi­ve en god ba­lan­ce, « for­klaFel­trin, kun­ne der vri­des en re­de Oleg Tin­kov til BT un­der kom­men­tar ud af. Tour de Fran­ce i 2012, da han

» Hvor har du hørt det? Det net­op var ble­vet præ­sen­te­ret må du ta­le med Bjar­ne Ri­is el­som si­de­ord­net sponsor til ler Oleg Tin­kov om. Jeg kan Saxo Bank. ik­ke kom­men­te­re på den slags Året ef­ter var den dog helt ryg­ter, « er­klæ­re­de Fel­trin. gal, da Al­ber­to Con­ta­dor ik­ke

Hver­ken Bjar­ne Ri­is el­ler le­ve­de op til de skyhø­je forOleg Tin­kov har imid­ler­tid vent­nin­ger. Den si­bi­risk- fød­te væ­ret til­gæn­ge­li­ge for en ko­mi­værk­sæt­ter har­ce­le­re­de vildt men­tar ef­ter en nyhed, som over den ærekæ­re spa­ni­er sen­der chok­bøl­ger gen­nem og kald­te ham over­be­talt og in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport. uden am­bi­tio­ner. Vel at mær

Sik­kert er det dog, at den ke med det me­ste af en ver­den rus­si­ske le­ve­mand og Bjar­ne som vid­ne via de so­ci­a­le meRi­is har væ­ret på kol­li­sions­di­er. kurs gen­nem læn­ge­re tid. Ud­fal­det mod Al­ber­to Con

Den fran­ske sportsavis tador faldt Ri­is så me­get for L’Equipe af­slø­re­de for ny­lig, bry­stet, at han øn­ske­de at gø­re hvor­dan Oleg Tin­kov un­der sig uaf­hæn­gig af Oleg Tin­ko­vs eta­pe­lø­bet Tir­reno- Adri­a­ti­co man­ge mil­li­o­ner. Al­li­ge­vel hav­de slå­et i bor­det og for­langt valg­te Ri­is at af­hæn­de sit livs­hol­dets hol­land­ske sport­s­di­værk un­der for­ud­sæt­ning af, rek­tør, Ste­ven de Jongh, de­graat han skul­le stå for det sport­s­li­ge.de­ret, for­di den span­ske kap­ta­jn og su­per­stjer­ne, Al­ber­to Til­sy­ne­la­den­de den bed­ste Con­ta­dor, ik­ke for­må­e­de at af al­le ver­de­ner. Ind­til hel­ve­de føl­ge den co­lom­bi­an­ske ko- brød løs i for­å­ret 2015.

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

Tin­koff- Saxo- ejer Oleg Tin­kov har valgt at sus­pen­de­re Bjar­ne Ri­is på grund af hol­dets dår­li­ge re­sul­ta­ter. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.