Tro­fast Ri­is- støt­te klap­per i

BT - - CHOK I AFTES - TAVS Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Medsponsor på Oleg Tin­ko­vs cy­kel­hold, dan­ske Saxo Bank, vil ik­ke kom­men­te­re på hi­sto­ri­en om, at Bjar­ne Ri­is er ble­vet sus­pen­de­ret af den rus­si­ske hol­de­jer.

BT kun­ne af­slø­re i af­tes, at Oleg Tin­kov har sat Bjar­ne Ri­is uden for ind­fly­del­se på grund af util­freds­stil­len­de re­sul­ta­ter i be­gyn­del­sen af den nye cy­kel­sæ­son.

Hvad sus­pen­de­rin­gen præ­cis får af be­tyd­ning for Bjar­ne Ri­is’ rol­le på cy­kel­hol­det er end­nu uklart. Men er den dan­ske cy­kel­le­gen­de fær­dig, kan det få sto­re kon­se­kven­ser for hol­det frem­over.

Har in­ve­ste­ret i Ri­is

I hvert fald må det væ­re tvivl­s­omt, om dan­ske Saxo Bank fort­sat vil ka­ste sponsor­mil­li­o­ner i hol­det uden Bjar­ne Ri­is i en le­den­de rol­le. Saxo Banks ejer, Lars Sei­er Christensen, er nær ven af Ri­is og har tid­li­ge­re ud­talt, at han me­re in­ve­ste­rer i Bjar­ne Ri­is end sel­ve cy­kel­hol­det.

I af­tes hav­de Saxo Banks ejer dog ik­ke lyst til at ta­le med BT om sus­pen­de­rin­gen af Bjar­ne Ri­is.

Så­le­des med­del­te pres­se­chef Cat­hri­ne Ki­er, at Saxo Bank ik­ke hav­de nog­le kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en uden dog at be­el­ler af­kræf­te BTs op­lys­nin­ger om, at Oleg Tin­kov har sus­pen­de­ret Bjar­ne Ri­is. Saxo Banks sponsorat lø­ber ind­til ud­gan­gen af den igang­væ­ren­de cy­kel­sæ­son.

Bjar­ne Ri­is ( tv.) sam­men med sin ven og støt­te, Saxo Bank- ejer Lars Sei­er Christensen.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.