Tin­kov er van­vit­tig

BT - - RIIS SMIDT UD - Fo­to: Nils Meilvang

AT OLEG TIN­KOV er en mand i si­ne fø­lel­sers vold bur­de ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed. Men at den rus­si­ske rig­mand neds­mel­ter i en grad, der min­der om en ko­le­risk og hyste­risk un­ge, er al­li­ge­vel en over­ra­skel­se.

De an­sat­te på Tin­koff- Saxo har mod­ta­get en mail med be­ske­den om, at Bjar­ne Ri­is er ’ sus­pen­de­ret’. Er han sat fra be­stil­lin­gen per­ma­nent, el­ler er der ta­le om en kor­te­re pau­se? Det vi­des ik­ke end­nu, men be­slut­nin­gen vil sæt­te gang i re­ak­tio­ner, der i sid­ste en­de kan be­ty­de, at hol­det im­plo­de­rer i en us­køn dødskamp. UN­DER AL­LE OM­STÆN­DIG­HE­DER må det væ­re på grund af vold­som­me ue­nig­he­der om den sport­s­li­ge linje, hvil­ket sid­ste uges ar­ti­kel i fran­ske l’Equipe da og­så un­der­byg­ge­de. Her blev det af­slø­ret, at der hav­de væ­ret et vold­somt skæn­de­ri, der bun­de­de i Tin­ko­vs util­freds­hed med de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter.

For jeg har ik­ke mistænkt Oleg Tin­kov for plud­se­lig at ha­ve få­et moral­ske skrup­ler i for­bin­del­se med for­ti­dens do­ping­syn­der, og at det plud­se­lig har få­et ham til at over­ve­je Ri­is’ frem­tid. TA­GER VI DET for gi­vet, at der er ta­le om sport­s­lig util­freds­hed, er Oleg Tin­kov åben­bart dum­me­re, end jeg tro­e­de. Der er en ræk­ke punk­ter, hvor jeg ger­ne vil stil­le spørgs­måls­tegn ved Bjar­ne Ri­is som chef på et cy­kel­hold. Det gæl­der ba­re ik­ke de rent sport­s­li­ge be­slut­nin­ger. Han er gan­ske en­kelt vold­somt respek­te­ret for si­ne ev­ner til at få det bed­ste ud af folk, og nok har Oleg Tin­kov væ­ret ryt­ter ( han vandt end­da det si­bi­ri­ske mester­skab...) og har tid­li­ge­re haft sit eget hold ( der be­stod af ex- do­pe­re og var en ge­di­gen fi­a­sko...), men til at sty­re et hold med ver­dens bed­ste ryt­te­re – der er et styk­ke vej. Især, når man åben­bart har ta­get sam­me le­del­ses­kur­ser som Vla­di­mir Pu­tin.

For Bjar­ne Ri­is’ ved­kom­men­de må det væ­re de vær­ste anel­ser, der nu bli­ver vir­ke­lig­hed.

Sæl­ger man sit hold, skal man væ­re for­be­redt på det her. Og Oleg Tin­kov har – og­så før han blev ejer – be­vist, at han er kom­pro­mis­løs. Skils­mis­sen ef­ter den skuf­fen­de Tour i 2013 blev plud­se­lig af­løst af et op­køb, hvil­ket sik­re­de Bjar­ne Ri­is øko­no­misk, men som og­så før­te livs­vær­ket over i en an­dens hæn­der. RYT­TER­NE VIL VÆ­RE cho­ke­re­de, ra­sen­de og dybt skuf­fe­de over den­ne hand­ling. De stør­ste stjer­ner har svær­get tro­skab til Bjar­ne Ri­is, ik­ke til Oleg Tin­kov, der bli­ver set som en ex­cen­trisk rig­mand uden re­a­li­tets­sans.

Og lad os li­ge få lidt per­spek­tiv på. Sæ­so­nen er knap nok be­gyndt. Pe­ter Sa­gan har haft én chan­ce for at vin­de en klas­si­ker. Al­ber­to Con­ta­dor skal først top­pe i Giro­en – om to må­ne­der. Det vil­le sva­re til at fy­re en fod­bold­træ­ner i halv­le­gen af sæ­so­nens før­ste kamp – hvor stil­lin­gen i øv­rigt er 0- 0.

En ting er, at ryt­ter­ne er på Ri­is’ si­de. Nok så vig­tigt har hol­dets næst­stør­ste sponsor, Saxo Bank an­ført af Lars Sei­er Christensen, og­så svær­get tro­skab til Bjar­ne Ri­is. Lars Sei­er Christensen har al­drig lagt skjul på, at det var Bjar­ne Ri­is, han in­ve­ste­re­de i – ik­ke Al­ber­to Con­ta­dor, Pe­ter Sa­gan el­ler al­le mu­li­ge an­dre ryt­te­re. Og hvis Ri­is’ sus­pen­de­ring er af per­ma­nent ka­rak­ter, lig­ner det en skils­mis­se med hur­tigt af­træk.

Så er der al­le de an­sat­te på hol­det. Man­ge af dem har væ­ret med i en år­ræk­ke. Fra ti­den før no­gen ane­de, at Oleg Tin­kov vil­le bli­ve så rig, at han kun­ne kø­be et cy­kel­hold som le­ge­tøj. De vil nok og­så be­gyn­de at se sig om ef­ter no­get an­det, når de ser, at hol­dets chef er vil­lig til at fy­re med så lidt til­løb. NU­VEL. JEG HAR tid­li­ge­re hørt, at stør­ste­delen af Oleg Tin­ko­vs nær­me­ste stab gen­nem ti­der­ne er ble­vet tru­et med alt fra fy­ring til rets­sa­ger. Men at det sjæl­dent kom­mer så langt. Hvem ved – må­ske kom­mer Bjar­ne Ri­is til­ba­ge.

Den rus­si­ske ejer af Tin­koff- Saxo, Oleg Tin­kov, og Bjar­ne Ri­is hav­de et kæm­pe skæn­de­ri un­der Tir­reno- Adri­a­ti­co – nu er den dan­ske team ma­na­ger ’ sus­pen­de­ret’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.