Holm: Al­drig sket før i cy­kel­hi­sto­ri­en

BT - - CHOK I AFTES - PANIKFODBOLD Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Oleg Tin­ko­vs sus­pen­de­ring af Bjar­ne Ri­is er en pa­nik­re­ak­tion, vur­de­rer Qu­i­ck­steps dan­ske sport­s­di­rek­tør, Bri­an Holm.

Bri­an Holm har set det me­ste bå­de som ak­tiv og i en ef­ter­hån­den lang kar­ri­e­re som sport­s­di­rek­tør for nog­le af ver­dens bed­ste cy­kel­hold. Men nyhe­den om Oleg Tin­ko­vs sus­pen­de­ring af Bjar­ne Ri­is gan­ske kort in­de i sæ­so­nen 2015 ta­ger al­li­ge­vel pri­sen som no­get af det mest be­syn­der­li­ge

» Det er al­drig set før, tror jeg. Da jeg hør­te hi­sto­ri­en på ryg­te­ba­sis, tro­e­de jeg ik­ke på den. Det kun­ne ik­ke væ­re rig­tigt, men det er det alt­så, « ly­der det fra en små­cho­ke­ret Bri­an Holm, som ak­tu­elt er i Spa­ni­en for at kø­re eta­pe­lø­bet Ca­ta­lo­ni­en Rundt.

Bri­an Holm har der­for og­så svært ved at se, hvor­dan Tin­koff- Saxo rej­ser sig ef­ter BTs cho­k­af­slø­ring af, at den tid­li­ge­re hol­de­jer og grund­læg­ger nu er sendt ud i kul­den af man­den, som i de­cem­ber 2013 over­tog det den­gang stol­te flagskib i dansk cy­kel­sport.

» Bjar­ne er yderst vel­lidt på hol­det bå­de blandt ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer. Så spørgs­må­let er da, hvad Tin­koff- Saxo gør her­fra. For mig vir­ker det li­ge lov­ligt tid­ligt at spil­le ’ panikfodbold’, ba­re for­di re­sul­ta­ter­ne ik­ke li­ge har fla­sket sig, « vur­de­rer Holm, der som ak­tiv kør­te med Ri­is på Tele­kom.

» Bjar­ne skal nok kla­re sig. Det er der in­gen tvivl om. Men hvad med hol­det, hvor­dan vil ryt­ter­ne re­a­ge­re på det her? Bjar­ne har ro­en, og det er ham, ryt­ter­ne har til­lid til. Det er en me­get svær si­tu­a­tion for al­le, « si­ger Holm, som ik­ke tror på me­re med­vind til Con­ta­dor, Sa­gan og kom­pag­ni i ly­set af den cho­ke­ren­de mel­ding om Ri­is’ exit.

» Det er nok tvivl­s­omt, om det her hjæl­per på no­get. «

Bri­an Holm un­drer sig over, hvad han be­teg­ner som en ’ pa­nik­re­ak­tion’ fra Oleg Tin­kov.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.