SPOR­TENS FEM

Oleg Tin­kov er ik­ke den ene­ste chef fra spor­tens ver­den, der an­ses for at

BT - - RIIS SMIDT UD - GA­LE LE­DE­RE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Tin­koff - Saxos ejer, Oleg Tin­kov, er hur­tig på aft ræk­ke­ren, når det kom­mer til ud­brud på Twit­ter og i al al­min­de­lig­hed.

Det vi­ste han ved at gi­ve sin ær­li­ge me­ning til ken­de om dan­ske Tin­koff - Saxo- ryt­ter Mat­ti Bres­chels ind­sats i søn­da­gens for­års­klas­si­ker, Mila­no- San­re­mo, og ik­ke mindst ved at sus­pen­de­re Bjar­ne Ri­is fra hol­det.

For hol­dets ryt­te­re og ik­ke mindst hold­chef Bjar­ne Ri­is har måt­tet san­de, at Tin­kov blan­der sig i tak­tik­ken og det dag­li­ge ar­bej­de.

Men rus­se­ren er langt­fra ale­ne i spor­tens ver­den om at væ­re en util­reg­ne­lig chef. Og langt­fra den vær­ste.

BT gi­ver her et bud på fem an­dre kon­tro­ver­si­el­le che­fer fra spor­tens ver­den.

Fo­to: Action Ima­ges, AFP og Iris

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

Gør det dår­ligt, og få tæsk. Så­dan kør­te den iraki­ske dik­ta­tor Sad­dam Hus­se­ins søn, Uday, bik­sen, da han var chef for de iraki­ske at­le­ter.

Det var ik­ke over­ra­sken­de, at de iraki­ske sport­s­folk led af en smu­le præ­sta­tions­angst.

Hus­se­ins skræm­me­kampag­ne be­stod af, at spil­ler­ne blev tor­tu­re­ret ef­ter et nø­je ud­ført regn­skab, som han før­te un­der­vejs i kam­pe­ne, hvis spil­ler­ne ik­ke præ­ste­re­de.

Var det ik­ke straf nok, røg de i fængsel, som fod­bold­lands­hol­det gjor­de ef­ter et tid­ligt exit fra Asi­an Cup i år 2000. Fra 1984 til 1999 stod Schott i spid­sen for det ame­ri­kan­ske ba­se­bal­l­hold Cin­cin­na­ti Reds. Og det var må­ske lidt læn­ge­re, end man kun­ne for­ven­te i for­hold til hen­des yt­rin­ger bå­de of­fent­ligt og over for de an­sat­te.

Hun ha­de­de ho­mo­seksu­el­le, sor­te og asi­a­ter. Og lag­de ik­ke skjul på si­ne ra­ci­sti­ske hold­nin­ger over­for spil­ler­ne.

I 1993 fik hun ét års ka­ran­tæ­ne for at ro­se Adolf Hit­ler. Hun gen­tog be­drif­ten i 1996 med to års ka­ran­tæ­ne til føl­ge. Igen var det på grund af hen­des fa­sci­na­tion af Hit­ler. Her ud­tal­te hun, at Hit­ler var god nok i star­ten, men må­ske gik lidt for langt. Det vur­de­re­de MLB ( den ame­ri­kan­ske ba­se­ball- liga) i hvert fald, at Schott selv gjor­de, og hun blev tvun­get til at sæl­ge klub­ben. I 33 sæ­so­ner var 80- åri­ge Ster­ling ejer af LA Clip­pers, som al­drig vandt no­get, og som he­le USA grin­te af.

Ik­ke de­sto min­dre tjen­te den ex­cen­tri­ske og kon­tro­ver­si­el­le Ster­ling mas­ser af mil­li­o­ner, for­di han holdt ud­gif­ter­ne på et mini­mum og næg­te­de at in­ve­ste­re i hol­det.

Han var ik­ke bleg for at svi­ne og chi­ka­ne­re si­ne spil­le­re og var kendt som en dår­lig chef.

Den tid­li­ge­re as­si­stent­træ­ner Kim Hug­hes an­mo­de­de klub­ben om at dæk­ke ud­gif­ter­ne i for­bin­del­se med be­hand­lin­gen af sin pro­sta­ta­kræft. Det næg­te­de Ster­ling, der ef­ter­føl­gen­de selv blev ramt af syg­dom­men. Ster­ling, der er ble­vet sagsøgt for se­x­chi­ka­ne et utal af gan­ge, blev i 2014 ramt af en kæm­pe­skan­da­le, som tvang ham til at sæl­ge hol­det. En op­ta­gel­se, hvo­ri han yt­re­de, at sor­te men­ne­sker ik­ke pas­ser på de­res børn og ik­ke la­ver an­det end at ry­ge pot, blev læk­ket. Og så var Ster­ling for­tid. 64- åri­ge Bri­a­to­re har væ­ret om­gi­vet af kon­tro­ver­ser gen­nem he­le sin kar­ri­e­re. Han er tid­li­ge­re dømt for bed­ra­ge­ri og blev i 2008 band­lyst fra For­mel 1 og job­bet som team­chef for Re­nault, ef­ter det kom frem, at en af kø­rer­ne, Nel­son Piquet Jr., blev be­or­dret til at kø­re ind i Fer­nan­do Alonso med vil­je for at op­nå en for­del.

Bri­a­to­re var des­u­den me­de­jer af den en­gel­ske fod­bold­klub Qu­e­ens Park Ran­gers fra 2007 til 2010, hvor han fy­re­de træ­ne­re på stri­be, solg­te spil­le­re bag klub­bens ryg og be­or­dre­de tak­ti­ske æn­drin­ger un­der­vejs i kam­pe­ne fra VIP- lo­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.