Laud­rup er Tøft ings topkan­di­dat ’’

BT - - SPORTSAV8DANMARKS IS - Stig Tøft ing

EKS- LANDS­HOLDS­SPIL­LE­REN STIG TØF­TING

vur­de­rer, at Mi­cha­el Laud­rup er fa­vo­rit til at over­ta­ge job­bet som træ­ner for det dan­ske fod­bold­lands­hold, når Mor­ten Ol­sen stop­per i som­me­ren 2016. » Han er den kan­di­dat, som al­le vil bak­ke op om­kring. Og­så selv­om han som træ­ner ik­ke har præ­ste­ret sær­ligt sto­re re­sul­ta­ter. Men han er

Han er den kan­di­dat, som al­le vil bak­ke op om­kring

Wi­gan At­hle­tic FC ( 53 A- land­skam­pe)

Ajax Am­ster­dam ( 20 A- land­skam­pe)

Lei­ce­ster Ci­ty FC ( 9 A- land­skam­pe)

OSC Lil­le ( 46 A- land­skam­pe) et ikon og så er han god til at kom­mu­ni­ke­re. Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om han vil tak­ke ja til et til­bud. Jeg tror, at han vil tæn­ke, at han al­tid kan bli­ve land­stræ­ner, og i ste­det slå til, hvis han skul­le mod­ta­ge et in­ter­es­sant til­bud fra en spansk el­ler en­gelsk klub, « si­ger Stig Tøft ing, der næv­ner Troels Bech, Lars Ol­sen og Kent Nielsen som an­dre go­de, dan­ske land­stræ­ne­rem­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.