’ Giv os en dansk

Hvem skal afl øse Mor­ten Ol­sen eft er næ­ste års EM- slut­run­de? BT har bed

BT - - SPORTSAV8DANMARKS IS - SPE­KU­LA­TIO­NER Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Fod­bold­lands­hol­dets træ­ner Mor­ten Ol­sen med­del­te på et pres­se­mø­de i sid­ste uge, at han ik­ke øn­sker at for­læn­ge sin aft ale med DBU, når den igang­væ­ren­de ud­lø­ber eft er EM- slut­run­den i som­me­ren 2016.

» DET MÅ GER­NE

bli­ve en dan­sker, og det si­ger jeg af simp­le, ro­man­ti­ske år­sa­ger. Det vil­le da væ­re fi nt, hvis det kan la­de sig gø­re at fi nde en eg­net kan­di­dat in­den for lan­dets eg­ne græn­ser. Jeg tror, at det er mu­ligt. Der fi ndes i Dan­mark rig­tigt man­ge dyg­ti­ge træ­ne­re. Det vig­tig­ste må dog væ­re, at det lyk­kes for DBU, at fi nde en træ­ner, der er fag­ligt dyg­tig og som vil pas­se til lands­hol­det. Er den­ne per­son ud­læn­ding, skal han na­tur­lig­vis væl­ges. «

» DET ER IK­KE

Det be­ty­der, at DBU skal fi nde en afl øser for Mor­ten Ol­sen, der har væ­ret træ­ner for fod­bold­lands­hol­det si­den han i 2000 tog over eft er sven­ske­ren Bo Jo­hans­son.

BT tal­te i for­bin­del­se med lands­hol­dets træ­nings­pas i Aar­hus i aft es talt med fi re spil­le­re, der her for­tæl­ler, hvil­ke tan­ker de har gjort sig om det valg af træ­ne­rem­ner, som DBUs le­del­se må gø­re sig:

no­get, jeg har tænkt sær­ligt me­get over. Det vig­tig­ste er, at den kom­men­de land­stræ­ner er dyg­tig. Om ved­kom­men­de er dan­sker el­ler ud­læn­ding, gør for mig in­gen for­skel. «

» DET ER ENE

og ale­ne op til DBU at be­stem­me, hvem der skal væ­re land­stræ­ner. Jeg har in­gen hold­ning til sa­gen over­ho­ve­det. Jeg kon­cen­tre­rer mig om at spil­le, og har op til lands­holds­sam­lin­gen her i Aar­hus væ­ret fuldt fo­ku­se­ret på at spil­le kamp i Eng­land. «

» JEG SY­NES, AT

det er trist, men for­stå­e­ligt, at Mor­ten Ol­sen snart er for­tid som dansk land­stræ­ner. Per­son­ligt har jeg in­gen hold­ning til, hvem der skal afl øse ham. Må­ske kun­ne Glen Rid­ders­holm væ­re en mu­lig­hed. Han har jo gjort det frem­ra­gen­de i FC Midtjyl­land. Men eft er­som jeg al­drig har træ­net un­der ham, kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om hans kva­li­fi ka­tio­ner. Da jeg selv spil­le­de i FCM, var Erik Ras­mus­sen træ­ner. Men ham bli­ver det jo nok ik­ke, da han jo nu er tv- kom­men­ta­tor. «

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.