K land­stræ­ner’

T fi re lands­holds­spil­le­re om at for­hol­de sig til spørgs­må­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ch­eft ræ­ner i klub­ben Lek­hwiya SC, Qa­tar ch­eft ræ­ner i 1. di­vi­sions­klub­ben AGF ch­eft ræ­ner i Su­per­liga- klub­ben AaB land­stræ­ner på Færø­er­ne ch­eft ræ­ner i Su­per­liga- klub­ben FC Kø­ben­havn

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

DBUS AD­MI­NI­STRE­REN­DE DI­REK­TØR

Claus Bret­ton- Mey­er, der brug­te da­gen i går på at del­ta­ge i et UE­FA- mø­de i Østrigs ho­ved­stad. Wi­en, øn­sker på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke at ind­gå i en de­bat om, hvad Mor­ten Ol­sens afl øser på land­stræ­ner­po­sten skal ha­ve af egen­ska­ber. » Vi har ik­ke op­gjort kra­ve­ne til pro­fi len, « si­ger han. Iføl­ge den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og nu­væ­ren­de eks­pert­kom­men­ta­tor på tv- sta­tio­nen Ca­nal9, Stig Tøft ing, er et job som land­stræ­ner ik­ke ver­dens nem­me­ste. » Ved­kom­me­de be­hø­ver nød­ven­dig­vis ik­ke at ha­ve le­ve­ret ver­dens­klas­se- re­sul­ta­ter in­den til­træ­del­sen. Til gen­gæld er det vig­tigt, at han har spil­ler­nes respekt og an­er­ken­del­se, « si­ger Stig Tøft ing, der og­så an­gi­ver det som et krav, at Mor­ten Ol­sens afl øser er en dyg­tig kom­mu­ni­ka­tor. » Han skal kun­ne hånd­te­re al­le me­di­er­nes spørgs­mål. El­lers er der ri­si­ko for, at han lø­ber ind pro­ble­mer, « si­ger Stig Tøft ing.

DBU- di­rek­tør Claus

Bret­ton- Mey­er er kort­fat­tet i sit svar om, hvil­ke pla­ner man har om at fi nde Mor­ten Ol­sens afl øser. » Vi har ik­ke sat en pro­ces i gang end­nu, « si­ger han. Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og nu­væ­ren­de eks­pert­kom­men­ta­tor på tv- sta­tio­nen Ca­nal 9, Stig Tøft ing, rå­der DBU til al­le­re­de nu at ind­le­de sin jagt. » Der er over et år til, at Mor­ten Ol­sen fra­træ­der. Man har alt­så god tid til at over­ve­je­ne tin­ge­ne grun­digt, « si­ger han og til­fø­jer: » Hvis jeg var DBU vil­le jeg ud­pe­ge et an­sæt­tel­ses­ud­valg med Mor­ten Ol­sen, nu­væ­ren­de lands­holds­spil­le­re og må­ske og­så en me­di­e­rå­d­gi­ver. En så­dan grup­pe vil kun­ne peg­le sig ind på, hvem den ret­te per­son er. «

Mi­cha­el Laud­rup

Kasper Hjul­mand

ek­stræ­ner i Bun­des­liga- klub­ben 1. FSV Mainz 05 ( pt. job­sø­gen­de)

Mor­ten Wieg­horst

Kent Nielsen

Lars Ol­sen

Stå­le Sol­bak­ken

1956- 1961:

Ar­ne Sø­ren­sen ( dan­sker)

Poul Pe­ter­sen ( dan­sker)

Ernst Ne­tuka ( østri­ger) og Erik Han­sen ( dan­sker)

Hen­ry From, Erik Han­sen og Jo­hn Han­sen ( dan­ske­re)

1962- 1966:

1967:

1968- 1969:

1970- 1975:

Ru­di Strit­tich ( østri­ger)

Kurt Nielsen ( dan­sker)

Sepp Piontek ( ty sker)

Ri­chard Møller Nielsen ( dan­sker)

Bo Jo­hans­son ( sven­sker)

Mor­ten Ol­sen ( dan­sker)

1976- 1979:

1979- 1990:

1990- 1996:

1996- 2000:

2000- 2016:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.