’ HVAD F..... SKER

Kun 9.520 fulg­te top­bra­get mel­lem FCK og Ran­ders. Det er for ke­de­ligt, lyd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TYNDT BE­SØG Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk TIL­SKU­ER­SNIT

Der var en­gang, hvor FC Kø­ben­havns hjem­me­kam­pe hav­de et til­sku­er­snit på den go­de si­de af 20.000. Med ju­bel­sæ­so­nen i 2006/ 2007 som den ab­so­lut­te høj­desprin­ger med knap 24.000. Søn­dag aft en nå­e­de man et lav­punkt.

Top­bra­get mel­lem Superligaens num­mer to og tre, FC Kø­ben­havn og Ran­ders, end­te 1- 1 og blev en skuff en­de, at­mos­fæ­re­for­ladt op­le­vel­se i Te­lia Par­ken, hvor kun 9.520 til­sku­e­re var duk­ket op. re­sul­ta­ter hol­der til­hæn­ger­ne væk.

Et bil­le­de der gen­ken­des af en ræk­ke kend­te FCK- fans, BT har talt med.

Deri­blandt dj og ra­diovært Dan Ra­chlin, der si­den 1990’ er­ne har væ­ret fast mand i Te­lia Par­ken, hvor snit­tet i dag lig­ger på 16.624.

» Søn­dag aft en klok­ken 19 er et pis­seir­ri­te­ren­de tids­punkt, men der er selv­føl­ge­lig og­så an­dre for­kla­rin­ger. Den­ne sæ­son bæ­rer præg af enormt me­get ali­bi­fod­bold, og der er ik­ke så man­ge af de sto­re un­der­hol­den­de kam­pe.

Og så kan en­hver jo se, at vo­res an­gri­be­re ik­ke ban­ker den i kas­sen. Hvis An­dreas Cornelius eft er sit for­ryk­te Car­diff - even­tyr var vendt hjem og ba­re ban­ke­de bol­de­ne i mål, hav­de stem­nin­gen væ­ret an­der­le­des. Når man kom­bi­ne­rer Stå­les sik­ker­heds­fod­bold med mang­len­de scor­in­ger, bli­ver det lidt ke­de­ligt at se på « , si­ger han.

In­gen trø­je­sæl­ge­re

FC Kø­ben­havn er fort­sat den klub i Dan­mark, som sam­ler fl est til­sku­e­re i snit. Skar­pt for­fulgt af Brønd­by.

Men det er ty­de­ligt, at stem­nin­gen ik­ke er, hvad den har væ­ret, for­kla­rer stand upko­mi­ke­ren Se­ba­sti­an Dor­set, der li­ge­le­des er inkar­ne­ret FCK- fan. Han var som sæd­van­lig i Te­lia Par­ken søn­dag aft en.

» Vi stod og­så og tal­te om, hvor pin­ligt det var at træk­ke un­der 10.000 til­sku­e­re til en kamp mel­lem num­mer to og tre i su­per­liga­en. Man kan und­skyl­de det med at søn­dag klok­ken 19 er et dår­ligt tids­punkt for folk med børn og ar­bej­de. Det kan jo og­så for­kla­re, hvor­for der ik­ke kom­mer fl ere til­sku­e­re an­dre ste­der på det tids­punkt. Men det hand­ler nok og­så om at for fans, der faldt for FCK, da det gik bedst, så er kam­pe mod Ran­ders ba­re ik­ke li­ge så spæn­den­de, når man først har set Bar­ce­lo­na i Par­ken, « si­ger Se­ba­sti­an Dor­set.

En hold­ning, der de­les af Dan Ra­chlin.

» Un­der de go­de år, hvor vi vandt over Man­che­ster Uni­ted i Cham­pions Le­ague, kom de her så­kald­te luksus med­lø­ber­fans, der reg­ne­de med at skul­le se top­fod­bold he­le ti­den. Det kom­mer der en eft er­re­ak­tion på nu, hvor vi spil­ler det her ali­bi­fod­bold. Nu mang­ler de der 5- 8.000 til­sku­e­re, som kom for­di det blev hipt. «

Jo­na­tan Folkver, tid­li­ge­re for­mand i FC Kø­ben­havns fan­klub, be­to­ner og­så sav­net af pu­bli­kum­synd­lin­ge.

» Vi har ik­ke nog­le trø­je­sæl­ge­re i øje­blik­ket. Jeg kan da hu­ske, da Grønkjær og N’Doye spil­le­de. Der blev tæ­sket trø­jer over di­sken. Der kom folk, for­di de li­ge skul­le se Grønkjær i Par­ken. Den er der ik­ke li­ge nu. «

BT for­søg­te uden held at få en kom­men­tar fra FCK- di­rek­tør Anders Hørs­holt. FC Kø­ben­havns pres­se­af­de­ling hen­vi­ser til, at klub­ben sta­dig har det hø­je­ste til­sku­er­snit i Su­per­liga­en.

HJEM­ME PR. KAMP 2014/ 2015: 2013/ 2014: 2012/ 2013: 2011/ 2012: 2010/ 2011: 2009/ 2010: 2008/ 2009: 2007/ 2008: 2006/ 2007: 2005/ 2006: 2004/ 2005:

16.624 15.720 15.719 15.540 17.325 19.338 20.038 19.455 23.792 21.551 21.582

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

Der var god plads i Te­lia Par­ken til at se Mikael An­tons­son og Thomas Dela­ney fra FC Kø­ben­havn kæm­pe med Ran­ders’ Mikael Is­hak søn­dag af­ten. Til ven­stre, Flem­m­ing Øster­gaard. Fo­to: Sa­ra Gang­sted/ Anders De­bel Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.