Rid­ders­holm ho

Det er helt eft er pla­nen, at FC Midtjyl­land øger for­sprin­get ned til kon­kur­ren­ter­ne, ly­der det fra træ­ner Glen Rid­ders­holm, der hæv­der, at han slet ik­ke ske­ler til, hvor­dan det går med ulvenes gul­dri­va­ler fra FC Kø­ben­havn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GULD­KURS Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Glen Rid­ders­holm

FC Midtjyl­land er godt på vej til at bli­ve dan­ske me­stre med en su­veræ­ni­tet, som man skal helt til­ba­ge til Su­per­liga- sæ­so­nen 2010/ 2011, da FCKs så­kald­te ’ Dream Team’ hær­ge­de, for at fi nde no­get lig­nen­de.

Og det er helt eft er pla­nen at læg­ge yder­li­ge­re luft ned til for­føl­ger­ne, for­sik­rer midtjy­der­nes ch­eft ræ­ner Glen Rid­ders­holm.

» Vi gik ik­ke ud til for­å­ret for at for­sva­re vo­res for­spring. Vi gik ud for at øge det. Vi går eft er at bli­ve dan­ske me­stre. Det har he­le ti­den væ­ret vo­res mål­sæt­ning, « fast­slår træ­ne­ren, der tog hul på for­å­ret med ot­te po­int.

I sid­ste sæ­son gik FC Midtjyl­land på vin­ter­fe­rie med et for­spring på fi re po­int og før­te og­så den­gang Su­per­liga­en eft er 22 run­der – dog kun med to po­int ned til AaB, der over­ha­le­de midtjy­der­ne eft er en 3- 2sejr i Her­ning i 25. run­de. Tre run­der se­ne­re blev Rid­ders­holm gen­stand for kær­li­ge dril­le­ri­er, da han fejre­de hol­dets 5- 2- sejr over ær­ke­ri­va­ler­ne fra Vi­borg og ind- snævring af AaBs for­spring med at vift e med en over­di­men­sio­ne­ret fa­ne for­an fan­se­ne på MCH Are­na. Det he­le end­te dog gan­ske skuf­fen­de for FCM med bron­ze.

Der­for er det et an­der­le­des po­si­tivt for­år, Glen Rid­ders­holms trop­per er i gang med i år. I we­e­ken­den øge­de Rid­der­holms guld­kan­di­da­ter for­sprin­get fra ni til 11 po­int ved på hjem­me­ba­ne at be­sej­re Ho­bro 3- 0, mens FCK sam­ti­dig spil­le­de uaf­gjort 1- 1 i Te­lia Par­ken.

Tæn­ker slet ik­ke på FCK

Men det sidst­nævn­te re­sul­tat er iføl­ge eget ud­sagn ik­ke no­get, som FCM- træ­ne­ren spil­der tid på at tæn­ke over.

» Vi er li­geg­la­de med, hvad de an­dre præ­ste­rer. Vi er må­l­ret­te­de og har kun fo­kus på os selv. Vi skal ik­ke ud og ho­ve­re over for nog­le an­dre. Der er rig­tig man­ge kam­pe til­ba­ge, og det kon­cen­tre­rer vi os om, « fast­slår Rid­ders­holm af­vi­sen­de, kort eft er at han i øv­rigt har væ­ret med re­ser­ve- ul­ve­ne på Fre­de­riks­berg til en uaf­gjort kamp mod FCKs re­ser­ver.

Han vil ik­ke hø­re ta­le om, at FCM har haft med­gang i for­å­rets kam­pe. Det er kun løn som fortjent, når hol­det vin­der uge eft er uge.

» Bort­set fra kam­pen mod Ran­ders har vi ik­ke haft en ene­ste kamp, hvor vi har haft med­gang. El­lers har vo­res sej­re kun væ­ret re­sul­ta­tet af go­de præ­sta­tio­ner, « på­pe­ger Glen Rid­ders­holm med hen­vis­ning til 2- 1- sej­ren over bron­ze­me­dal­je­kan­di­da­ter­ne for­ri­ge we­e­kend, der først kom i hus kort før tid.

Rid­ders­holm er ik­ke be­gej­stret for at få brudt hol­dets ryt­me med en land­skamp­pau­se, men det er rart nok at kun­ne gå ind i pau­sen med en sejr i ryg­gen.

» Vi er ik­ke på no­gen må­de træt­te. Vi har mas­ser af po­wer og over­skud. Det go­de er, at vi har en sejr bag os. Så er hu­mø­ret lidt hø­je­re, « fast­slår Rid­ders­holm, som først be­gyn­der at tæn­ke på den næ­ste mod­stan­der, Es­b­jerg, en gang i næ­ste uge, når al­le hans spil­le­re igen er til­ba­ge i Her­ning ef­ter land­skampsplig­ter.

TIRS­DAG 24. MARTS 2015

FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm fejrer hol­dets 5- 2- sejr over Vi­borg i april sid­ste år. Sej­ren brag­te midtjy­der­ne til­ba­ge i guld­kam­pen og ind­brag­te Rid­ders­holm en no­mi­ne­ring til årets ju­bels­ce­ne ved DR Sport 2014. Fo­to: Lars Røn­bøg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.