STU­DI­E­TUR BLEV EN TRA­GE­DIE

Tysk sko­le­klas­se var om bord på det foru­lyk­ke­de fl y

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

FLYSTYRT

Den ty ske Ger­manwings air­bus A320, der i går sty rte­de ned i de fran­ske al­per på vej fra Bar­ce­lo­na til Düs­sel­dorf, hav­de en ty sk sko­le­klas­se om bord. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP hav­de det foru­lyk­ke­de fl y 16 ele­ver og to læ­re­re fra Jo­sep­hKö­nig- Gym­na­si­um i Hal­tern am See om bord, da det styr­te­de ned i går kort før mid­dags­tid.

Over for den ty­ske tv- og ra­dio­sta­tion West­deut­scher Rund­funk, WDR, be­kræft er Syl­via Löhr­mann, un­der­vis­nings­mi­ni­ster for par­ti­et Die Grü­nen ( De Grøn­ne, red.) i del­sta­ten Nor­dr­he­in- West­fa­len, at de 16 gym­na­sie­e­le­ver og de­res to læ­re­re var om bord på det foru­lyk­ke­de fl y.

» Vi ved, at sko­le­grup­pen be­fandt sig om bord på fl yet, « si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster Syl­via Löhr­mann til WDR.

På vej hjem fra Spa­ni­en

Iføl­ge AFP var de 16 sko­le­e­le­ver om­kring 15 år gam­le, og de gik al­le i 10. klas­se. De 16 sko­le­e­le­ver modt­og al­le sko­lens span­skun­der­vis­ning, og de 16 ele­ver og de­res to læ­re­re var net­op på vej hjem fra en stu­di­e­tur til Spa­ni­en, da fl yet i går foru­lyk­ke­de i de fran­ske al­per.

En by i sorg

Bo­do Klim­pel, der er borg­me­ster i Hal­tern am See i det nord­ve­st­li­ge Tys­kland, hvor de 16 sko­le­e­le­ver gik i sko­le, er dybt be­rørt over si­tu­a­tio­nen.

» Det er helt af­gjort den vær­ste dag i vo­res bys hi­sto­rie. By­en er i dyb sorg, og al­le er i en form for chok- til­stand, « for­tal­te by­ens borg­me­ster i går til AFP.

Rek­to­ren for Jo­seph- Kö­nig- Gym­na­si­um send­te al­le ele­ver hjem, umid­del­bart ef­ter det stod klart, at 16 ele­ver og to læ­re­re fra sko­len højst sand­syn­ligt hav­de væ­ret om bord på ulyk­kes­fl yet.

He­le eft er­mid­da­gen kom fl ere dog for­bi sko­len for at læg­ge blom­ster, tæn­de et lys og sør­ge over ta­bet af de 16 sko­le­e­le­ver og de­res to læ­re­re.

Iføl­ge by­ens borg­me­ster, Bo­do Klim­pel, vil der væ­re mu­lig­hed for at ære fl ystyr­tets of­re ved en min­de­høj­ti­de­lig­hed, der bli­ver afh oldt på Jo­seph- Kö­nig- Gym­na­si­um i dag.

Det foru­lyk­ke­de Ger­manwings- fl y, der let­te­de fra Bar­ce­lo­na klok­ken 10, for­svandt fra ra­da­ren klok­ken 11.20 og styr­te­de eft er­føl­gen­de ned i de fran­ske al­per nær skis­port­s­ste­det Bar­ce­lon­net­te.

Fly­et hav­de 150 pas­sa­ge­rer om bord, her­af seks ka­bi­ne­folk. Samt­li­ge 150 om­bord­væ­ren­de er iføl­ge de fran­ske myn­dig­he­der om­kom­met ved ulyk­ken. År­sa­gen til fl ystyr­tet er end­nu ukendt, men i går aft es med­del­te det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, at red­nings­mand­ska­bet hav­de fun­det fl yets sor­te bok­se.

En tysk sko­le­klas­se var om bord på det foru­lyk­ke­de fly, der styr­te­de ned i de fran­ske al­per i går for­mid­dag. Her min­des an­dre ele­ver på Jo­seph- Kö­nig- Gym­na­si­um de­res af­dø­de sko­le­kam­me­ra­ter. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.