Sænk eft er­lønsal­de­ren

BT - - DEBAT - UN­GE I AR­BEJ­DE Kok­ke­dal TÅ­LT OP­HOLD Fol­ke­tings­med­lem, Dansk Fol­ke­par­ti

Poul Krath

Hver dag hø­rer man i ra­dio, tv og læ­ser i avi­ser, hvor for­fær­de­ligt det er, at der ik­ke er ar­bej­de til de un­ge. Sam­ti­dig la­ve­de re­ge­rin­gen eft er­løns­re­for­men om, så æl­dre neds­lid­te skal ar­bej­de til de er 63 år.

Det hæn­ger ik­ke sam­men, men dem på Chri­sti­ans­borg bli­ver jo hel­ler ik­ke fy­sisk neds­lid­te. Eft er­lønsal­de­ren skal igen sæt­tes ned til 60 år, så der bli­ver fl ere ar­bejds­plad­ser til de un­ge.

Pe­ter Skaarup

En ny op­gø­rel­se vi­ser, at 14 per­so­ner på tå­lt op­hold er for­s­vun­det. Myn­dig­he­der­ne ved gan­ske en­kelt ik­ke, hvor de er. Det er helt uac­cep­ta­belt. Især med tan­ke på, at der blandt de ud­vi­ste på tå­lt op­hold fi ndes per­so­ner, som er dømt for gan­ske al­vor­li­ge for­bry­del­ser, og at en del af dem be­går ny kri­mi­na­li­tet, mens de er på tå­lt op­hold. Sær­ligt nu, hvor Dan­mark har væ­ret ud­sat for et ter­r­or­an­greb, kan vi ik­ke ac­cep­te­re, at dis­se per­so­ner går rundt uden op­syn.

Det er ik­ke et nyt pro­blem. Sid­ste år hav­de jeg ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) i sam­råd om de for­s­vund­ne kri­mi­nel­le på tå­lt op­hold. Hun lo­ve­de bod og bed­ring og en for­stær­ket ind­sats på om­rå­det. Men der er til­sy­ne­la­den­de ik­ke sket no­get. An­tal­let af for­s­vund­ne per­so­ner er tvær­ti­mod ste­get fra 10 til 14. Det går med an­dre ord i den for­ker­te ret­ning, selv­om re­ge­rin­gen gør, hvad de kan for at sig­na­le­re - dog mest i pla­ka­ta­n­non­cer - at de fø­rer en stram ud­læn­din­gepo­li­tik. Det­te er blot end­nu et ek­sem­pel på, at vir­ke­lig­he­den er en gan­ske an­den.

Vi må pres­se hjem­lan­de­ne til at ta­ge imod dem. Det er kun ri­me­ligt, når vi nu be­ta­ler en hel del i ulands­hjælp til man­ge af de in­vol­ve­re­de lan­de. Og hvis vi ik­ke kan sen­de dem hjem, må vi fri­heds­be­rø­ve dem, så vi kan be­skyt­te dan­sker­ne.

Al­le skal ar­bej­de, til de er 63 år. Og­så de neds­lid­te. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.