Al­vor for El­bæks nye par­ti

ME­NER

BT - - DEBAT -

Uff e El­bæks par­ti, Al­ter­na­ti­vet, har et par­ti­pro­gram, der rum­mer en ræk­ke ut­ra­di­tio­nel­le for­slag. En del pro­te­i­nel­sken­de dan­ske­re vil må­ske st­ud­se over, at Al­ter­na­ti­vet fo­re­slår, at dan­sker­ne højst spi­ser 100 gram kød om da­gen! Bor­ger­ne skal og­så ha­ve ret til at fun­ge­re i et så­kaldt ’ Åbent Mi­ni­ste­ri­um’ med ret til at kom­me med lov­for­slag, som Fol­ke­tin­get skal ta­ge stil­ling til. DER KAN BLI­VE travlt på Bor­gen på den kon­to. Og ja, så er vil­de dyr og plan­ter i by­er­ne og­så på Al­ter­na­ti­vets me­nu. En del af for­sla­ge­ne kan vir­ke som højt­fl yven­de drøm­me, der rum­mer en del mod­sæt­nin­ger. Ek­sem­pel­vis må man spør­ge, hvor græn­sen går mel­lem suc­ces­fuldt iværk­sæt­te­ri ( som par­ti­et går ind for) og kli­maø­de­læg­gen­de vækst ( som Al­ter­na­ti­vet er klart imod). Bæ­re­dyg­tig­hed er dog et gen­nem­gå­en­de te­ma. PAR­TI­ET, SOM MAN­GE ik­ke spå­e­de en chan­ce, er al­li­ge­vel ble­vet op­stil­lings­be­ret­ti­get, og det er ik­ke utæn­ke­ligt, at der fi ndes til­stræk­ke­ligt med væl­ge­re, der i pro­test over den her­sken­de vækst­fi lo­so­fi hos de øv­ri­ge par­ti­er stem­mer Al­ter­na­ti­vet ind i Fol­ke­tin­get. Det vil helt sik­kert bli­ve et un­der­hol­den­de ele­ment, med en mas­se ide­er, der er svæ­re at hånd­te­re for de øv­ri­ge par­ti­er. Men in­den lat­te­ren ta­ger over, er der grund til at be­trag­te Al­ter­na­ti­vet med en vis al­vor som re­al­po­li­tisk magt­fak­tor. Ale­ne på grund af par­tiets ek­si­stens. HVAD AN­GÅR HEL­LE Thor­nings mu­lig­he­der for at fort­sæt­te som stats­mi­ni­ster må hun er­ken­de, at Al­ter­na­ti­vet en­ten kan kom­me til at bi­dra­ge til hen­des fald, hvis par­ti­et li­ge net­op ik­ke kom­mer over spær­re­græn­sen. Omvendt kan Uff e El­bæks trop­per, i fald de kom­mer ind, væ­re den lil­le man­dat­for­skel, der sik­rer So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne end­nu en pe­ri­o­de som re­ge­rings­par­ti. Om­end Al­ter­na­ti­vets for­slag om kun 12 mi­ni­ste­ri­er kan væ­re svært at slu­ge for po­li­ti­ke­re med mi­ni­ster­drøm­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.