LARS LØK­KES KLIP­PE­KORT ’’

BT - - DEBAT -

Net­op som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har skudt en stor­stilet kampag­ne i gang om ud­læn­din­gepo­li­tik, an­gri­ber Lars Løk­ke Ras­mus­sen de­res øko­no­mi­ske po­li­tik for at væ­re et fa­ta­mor­ga­na. I Ven­stre- lej­ren ra­ser man over, at re­ge­rin­gen igen fø­rer væl­ger­ne bag ly­set. Først med løft ebrud om bl. a. bil­li­ge­re off ent­lig trans­port, tvun­gen bar­sel til mænd og den øko­no­mi­ske plan, som eft er­hån­den kun om­ta­les som 12- mi­nut­ters- pla­nen. Nu me­ner Ven­stre, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gen­ta­ger møn­ste­ret, for­di de ’ skub­ber reg­nin­ger’ til på den an­den si­de val­get. KON­KRET HAR VEN­STRE op­gjort, at re­ge­rin­gen skyl­der fi nan­si­e­ring for over 5 mia. kr. I to af Ven­stres eg­ne ek­semp­ler har op­po­si­tions­par­ti­et dog selv væ­ret med til at aft ale, at fi nan­si­e­rin­gen først fi ndes se­ne­re. Par­tiets fi nansord­fø­rer Pe­ter Christensen si­ger, at Ven­stre kæm­pe­de for at få al­le reg­nin­ger be­talt un­der for­hand­lin­ger­ne, men det vil­le re­ge­rin­gen ik­ke. Re­ge­rin­gen sva­rer igen med at hen­vi­se til Ven­stres nul­vækst.

Selv­føl­ge­lig ud­nyt­ter re­ge­rin­gen al den ela­stik, man kan fi nde i øko­no­mi­en. På Chri­sti­ans­borg ta­ler man og­så om, at hvis val­get først kom­mer eft er som­mer, så har re­ge­rin­gen den for­del, at nok skal de præ­sen­te­re et for­slag til fi nans­lov, men de skal ik­ke ind­gå no­gen aft ale – der­med er der nog­le ek­stra mil­li­ar­der, som man selv kan bru­ge. Re­ge­rin­gen har en op­lagt for­del i at kun­ne gå til valg på be­ske­den vækst frem for nul­vækst. DET ER DA og­så en cen­tral del af re­ge­rin­gens valg­kamp at spre­de bud­ska­bet om gry­en­de for­år i øko­no­mi­en helt ud til lan­dets sid­ste sosu- as­si­stent på nat­te­vagt. Sam­ti­dig vil man ger­ne min­de selv­sam­me nat­te­vagt om, at Løk­kes nul­vækst vil kun­ne mær­kes i den off ent­li­ge sek­tor. Løk­kes bud­skab til den eft er­trag­te­de sosu- as­si­stent er at min­de om løft ebrud og sam­ti­dig si­ge: ’ De gør det igen.’

I gårs­da­gens spør­ge­ti­me gik Løk­ke eft er at af­slø­re Thor­nings bed­rag. Han bad stats­mi­ni­ste­ren gen­gi­ve S/ SFs for­sig­tig­heds­prin­cip. Det for­kla­re­de Thor­ning som en buff er i sin øko­no­mi, og at man ik­ke bru­ger fl ere pen­ge, end man har. Der­eft er ci­te­re­de Løk­ke re­ge­rings­grund­la­get for, at ting først gen­nem­fø­res, ’ når der er truff et be­slut­ning om fi nan­si­e­ring’. Det me­ner Ven­stre alt­så, at re­ge­rin­gen nu forbryder sig imod. Og det bli-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.