PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

METTE WITH HA­GEN­SEN Vi har al­tid brug for eva­lu­e­ring. Vi må bli­ve klo­ge­re på, hvad vi er go­de til, og hvad vi skal bli­ve bed­re til. Vi vil vi­de, hvor­dan vi får im­ple­men­te­ret re­for­men ik­ke kun i ord, men og­så i hand­ling. Så vo­res børn bli­ver bed­re un­der­vist. Eva­lu­e­rin­gen skal for­tæl­le os, hvad sta­tus er li­ge nu. Det er en del af he­le re­formtænk­nin­gen, hvor vi sam­men skal bli­ve klo­ge­re på, om vi er på ret­te vej. Vi skal kig­ge på det fag­li­ge og so­ci­a­le over en fem- årig pe­ri­o­de og over­ve­je ju­ste­rin­ger af mål og ind­hold.

Det har væ­ret en stor re­form at lø­be i gang i for­hold til al­le de ele­men­ter, der er. Iso­le­ret set sy­nes jeg, vi er kom­met godt i gang. Spe­ci­elt set i ly­set af kon­fl ik­ten. Vi har ar­bej­det på til­li­den mel­lem skole­le­de­re og læ­re­re, og det er vi lyk­ke­des ret godt med.

Lands­for­mand for Fore­nin­gen For­æl­dre og Ele­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.