OT­TE MI­NUT­TE

To spæd­børn, en hel gym­na­sie­klas­se og en dan­sker var blandt de om­kom­ne i Ger­manwings­ka­ta­stro­fen, hvor 150 foru­lyk­ke­de i de fran­ske al­per

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk mil­le@ bt. dk Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

FLYKA­TA­STRO­FE

Maria Ru­nøe Møller Et stejlt dyk mod den vis­se død, der va­re­de ot­te mi­nut­ter. Der­ef­ter en il­de­vars­len­de stil­hed. Det sid­ste liv­s­tegn fra Ger­manwings’ air­bus A320 var en ra­dar­prik, der blev væk på den fran­ske fly­ve­kon­trols skær­me.

Klok­ken var 10.53 lo­kal tid i går for­mid­dag. På det tids­punkt om­kom 150 men­ne­sker. For­ment­lig i mø­det med et øde og ufrem­kom­me­ligt bjerg­om­rå­de i de fran­ske al­per.

» Der var 144 pas­sa­ge­rer i ka­bi­nen, her­un­der to spæd­børn. Der var seks be­sæt­nings­med­lem­mer. To pi­lo­ter i co­ck­pit­tet og fi­re i ka­bi­nen, « sag­de en be­væ­get ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ger­manwings, Thomas Win­kel­mann, un­der et pres­se­mø­de i Tys­kland.

Blandt de øv­ri­ge om­kom­ne var og­så en dan­sker samt 16 ele­ver og to læ­re­re fra et tysk gym­na­si­um. Og­så den kend­te rus­si­ske ope­ra­san­ger Oleg Bryjak mød­te sin skæb­ne i mø­det med dø­de­ns bjerg. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et vil­le i går hver­ken op­ly­se køn el­ler al­der på dan­ske­ren.

24 år gam­mel Air­bus

Knap fi­re ti­mer tid­li­ge­re var fly­et let­tet fra El Prat- luft­hav­nen i Bar­ce­lo­na. Sam­me mor­gen var det an­kom­met til den po­pu­læ­re span­ske kyst­by ef­ter en mor­gen­flyv­ning fra Tys­kland. Klok­ken var nøj­ag­tig 10.01, da hju­le­ne på den 24 år gam­le air­bus- ma­ski­ne slap jor­den.

Tre kvar­ter se­ne­re, klok­ken 10.45, nå­e­de fly­et sin rej­se­høj­de på knap 38.000 fod, hvil­ket sva­rer til cir­ka 11 km. Her fløj det plan­mæs­sigt i et mi­nut, in­den det plud­se­lig og uden var­sel be­gynd­te det gå­de­ful­de og skæb­nesvan­gre stej­le dyk, der for­ment­lig end­te med et fa­ta­lt styrt i de fran­ske al­per.

Der gik ot­te ner­vepi­r­ren­de, fryg­te­li­ge mi­nut­ter, fra fly­et for­lod sin fly­ve­høj­de, til den fran­ske fly­ve­kon­trol mi­ste­de kon­tak­ten med Ger­manwings- ru­te­fly­et, der var fal­det til cir­ka 1.800 me­ters høj­de. Det sva­rer no­gen­lun­de til høj­den af det bjerg­mas­siv, der be­fin­der sig i om­rå­det. der rej­ste sig af et sne­klædt land­skab i Al­per­ne i det syd­li­ge Frank­rig. Imens be­gynd­te fa­mi­lie­med­lem­mer og på­rø­ren­de at strøm­me til af­gangsog an­komst­luft­hav­ne­ne i Spa­ni­en og Tys­kland.

» Ger­manwings har et hold i Düs­sel­dorf, der vil ta­ge sig af og in­for­me­re de på­rø­ren­de. Vi be­der om fred til at in­for­me­re de på­rø­ren­de til pas­sa­ge­rer samt vo­re af­dø­de kol­le­ger, før vi kan of­fent­lig­gø­re pas­sa­ger­li­sten, « lød det fra sel­ska­bets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

Gen­nem­gik ru­ti­ne­tjek

På pres­se­mø­det af­vi­ste han, at sel­ve al­de­ren på det 24 år gam­le fly, der si­den ja­nu­ar sid­ste år hav­de flø­jet i sel­ska­bets hvi­de, rø­de og gu­le far­ver, hav­de spil­let en rol­le for styr­tet.

» Fly­et gen­nem­gik et ru­ti­ne­tjek den 23. marts ( man­dag, red.) i Düs­sel­dorf, ud­ført af Luft­hansas tek­ni­ske af­de­ling. Det se­ne­ste sto­re, gen­nem­gri­ben­de ef­ter­syn af fly­et fandt sted i som­me­ren 2013. «

Kort ef­ter ka­ta­stro­fens om­fang blev kendt, send­te sel­ska­bet et hold tek­ni­ke­re til nedstyrt­nings­ste­det, hvor de skal sam­ar­bej­de med de fran­ske myn­dig­he­der.

» Vi har mand­skab fra Ger­manwings, Luft­hansa og Luft­hansa Te­ch­nik på vej til ulyk­ke­ste­det for at un­der­sø­ge det og hur­tigst mu­ligt opkla­re, hvor­for vo­res air­bus foru­lyk­ke­de. «

Vej­ret i om­rå­det blev rap­por­te­ret til at ha­ve væ­ret ‘ nær­mest ide­elt til flyv­ning’ og me­nes der­for ik­ke at ha­ve på­vir­ket styr­tet.

Me­di­er be­skrev i går, hvor­dan pi­lo­tens sid­ste mel­ding i ra­dio­en hav­de væ­ret ‘ emer­gen­cy, emer­gen­cy’. Det af­kræf­te­de de fran­ske ci­vi­le fly­ve­myn­dig­he­der samt Ger­manwings’ chef­pi­lot dog se­ne­re.

ONS­DAG 25. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.