Ulyk­kes­fly­et er pul­ve­ri­se­ret

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

PÅ ULYK­KES­STE­DET

og BNB Red­nings­mand­ska­bet har fun­det vra­gre­ster ef­ter det foru­lyk­ke­de fly, men på grund af ufrem­kom­me­ligt ter­ræn vil det ta­ge lang tid at fin­de li­ge­ne fra al­le de om­kom­ne, vur­de­rer red­nings­mand­skab og po­li­ti­folk på ulyk­kes­ste­det.

» Det kom­mer til at ta­ge da­ge at ind­sam­le of­re­ne og se­ne­re vrag­de­le­ne, « for­tæl­ler en le­den­de po­li­ti­mand på ste­det, Je­an- Paul Bloy.

Et lo­kalt by­rå­ds­med­lem be­skri­ver, hvor­dan vrag­de­le er spredt ud over 100- 200 me­ter. De stør­ste vra­gre­ster er på stør­rel­se med en per­son­bil.

Red­nings­mand­ska­bet blev i af­tes kaldt til­ba­ge, men de fort­sæt­ter ar­bej­det med at fin­de og iden­ti­fi­ce­re om­kom­ne i dag.

Fly­et er styr­tet ned tæt på den lil­le lands­by Ver­net i Al­pes- de- Hau­te- Proven­ce i det sy­døst­li­ge Frank­rig - cir­ka 20 ki­lo­me­ter fra de to nær­me­ste stør­re by­er, Bar­ce­lon­net­te og Dig­ne- les- Bains.

» Det er et om­rå­de med sne, hvor man ik­ke kan kom­me til i bil, men som man kan kom­me til med he­li­kop­ter, « for­tæl­ler den fran­ske trans­port­mi­ni­ster Alain Vi­dal.

Han un­der­stre­ger, at vej­r­for­hol­de­ne ik­ke var ’ sær­ligt slem­me’ på tids­punk­tet for ulyk­ken. Det sam­me har fle­re vej­rtje­ne­ster meldt ud.

Sort boks fun­det

Bru­no Lam­bert, der er bjerg­gu­i­de fra den nær­lig­gen­de kom­mu­ne Prads, for­tæl­ler til lo­ka­la­vi­sen La Proven­ce, at ter­ræ­net, hvor ulyk­ken fandt sted, er me­get bjer­grigt, me­get stejlt, og at der er lavi­ner på det­te tids­punkt af året.

Det sam­me for­kla­rer en ho­te­le­jer i en an­den nær­lig­gen­de kom­mu­ne Méo­lans til Le Fi­ga­ro.

» Det er helt iso­le­ret, « si­ger han.

Ho­te­le­je­ren gæt­ter på, at det der­fra vil ta­ge ham en halv ti­me i bil og der­ef­ter fem ti­mer til fods for at nå ulyk­kes­ste­det.

Det lyk­ke­des i går red­nings­mand­ska­bet at fin­de den ene af fly­ets sor­te bok­se.

Den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve, for­tæl­ler iføl­ge Reu­ters, at bok­sen kan in­de­hol­de for­kla­rin­gen på det mysti­ske flystyrt. Den sor­te boks in­de­hol­der da­ta fra fly­et og op­ta­gel­ser af pi­lo­ter­nes sam­ta­le fra co­ck­pit­tet.

Et med­lem af det na­tio­na­le sik­ker­heds­kor­ps ( CRS) er her på vej til ulyk­kes­ste­det for at bjær­ge de man­ge om­kom­ne. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.