Ka­ta­stro­fe­kurs – nej, langt­fra

Trods det se­ne­ste års ulyk­ker med for­s­vund­ne og styr­te­de pas­sa­ger­fly har det al­drig væ­ret me­re sik­kert at fly­ve, vi­ser ny op­gø­rel­se

BT - - NYHEDER - Hen­rik Jensen hejs@ ber­ling­s­ke. dk

FLY­SIK­KER­HED

Det kan ha­ve vir­ket som et deja­vu, da mel­din­gen om et flystyrt i Al­per­ne tik­ke­de ind i går. Som no­get, man har hørt én gang for me­get.

Da Flight 4U9525 fra Bar­ce­lo­na med kurs mod Düs­sel­dorf styr­te­de ned med 150 men­ne­sker om bord, var det et af de før­ste al­vor­li­ge flystyrt i 2015. Men styr­tet kom­mer i kon­dens­stri­ben på et år, der var præ­get af en lang ræk­ke tragi­ske, mysti­ske og ik­ke mindst aty­pi­ske flyu­lyk­ker, hvor næ­sten 1.000 men­ne­sker i alt mi­ste­de li­vet.

På trods af de man­ge ulyk­ker op- le­ve­de luft­fart­s­sel­ska­ber­ne 2014 som de­res sik­re­ste år no­gen­sin­de, hvis man vel at mær­ke ik­ke med­reg­ner ned­skyd­nin­gen af MH17 over Ukrai­ne, hvor 298 per­so­ner mi­ste­de li­vet.

Det vi­ser en ny rap­port om den glo­ba­le fly­sik­ker­hed i 2014, der er ud­gi­vet af den in­ter­na­tio­na­le sam­men­slut­ning af fly­sel­ska­ber, In­ter­na­tio­nal Air Trans­port As­so­ci­a­tion, IATA.

Sid­ste år var ulyk­kes­ra­ten iføl­ge rap­por­ten på 0,23 ulyk­ker for hver gang, der var én mil­li­on fly­af­gan­ge. El­ler sagt med an­dre ord: Det sva­rer i gen­nem­snit til én nedstyrt­ning pr. 4,4 mil­li­o­ner af­gan­ge. De fo­re­gå­en­de fem år var der gen­nem­snit­ligt 0,58 uheld pr. én mil­li­on fly­af­gan­ge.

Hvis man spør­ger Hans Chri­sti­an Sti­gaard, fly­eks­pert og for­hen­væ­ren­de tra­fik­chef i Kø­ben­havns Luft­hav­ne, er der på trods af gårs­da­gens styrt i Al­per­ne samt for­ri­ge års vold­som­me hæn­del­ser in­tet, der ty­der på, at fly­sik­ker­he­den er ble­vet for­rin­get.

» Der er et vold­somt fo­kus på flyu­lyk­ker, og der­for får man det ind­tryk, at de sker he­le ti­den. Det gør de rent fak­tisk ik­ke. Hvis man tæn­ker på, at der må­ske fly­ver om­kring 20 mil­li­o­ner men­ne­sker rundt i det eu­ro­pæ­i­ske og ame­ri­kan­ske luftrum hver dag, så er det ik­ke ret man­ge ulyk­ker, der sker i det sto­re bil­le­de, « si­ger Hans Chri­sti­an Sti­gaard.

Flyhi­sto­ri­ens sto­re myste­ri­um

Selv om sta­ti­stik­ker­ne for­tæl­ler en hi­sto­rie om for­bed­ret fly­sik­ker­hed, vil år 2014 bli­ve hu­sket for en stri­be al­vor­li­ge ulyk­ker. Først var det Ma­lay­sia Air­li­nes Flight 370, der for­svandt spor­løst fra ra­da­ren.

Skæb­nen for fly­et og de 239 per­so­ner om bord er fort­sat ukendt, da myn­dig­he­der­ne trods in­tens ef­ter­forsk­ning end­nu ik­ke har fun­det fly­et. Det er ble­vet et af de stør­ste myste­ri­er i flyhi­sto­ri­en.

Se­ne­re på året, i juli, blev Ma­lay­sia Air­li­nes MH17 og dets 298 om­bord­væ­ren­de per­so­ner skudt ned over det uro­p­la­ge­de Ukrai­ne. I de­cem­ber styr­te­de et AirA­sia- fly ned på vej fra In­do­nesi­en til Sin­ga­po­re, hvor 162 per­so­ner om­kom.

Iføl­ge IATA var der 12 flyuheld i 2014, som i rap­por­ten be­skri­ves som ’ fa­ta­le’. I 2013 var an­tal­let af fa­ta­le uheld 16, mens an­tal­let af om- kom­ne i 2014 var væ­sent­ligt hø­je­re end i det fo­re­gå­en­de år. Men – hvis man fra­reg­ner ned­skyd­nin­gen af Ukrai­ne – er det alt­så ble­vet me­re sik­kert at fly­ve.

Vold­somt, men et tal i sta­ti­stik­ken

Men ét er sta­ti­stik­ker­ne, no­get an­det er hvor­dan ulyk­ker­ne op­le­ves af fly­pas­sa­ge­rer­ne rundt om­kring i ver­den, for­kla­rer Hans Chri­sti­an Sti­gaard:

» Det er dra­ma­tisk, når der sker et flystyrt, og det kan vir­ke vold­somt for den en­kel­te pas­sa­ger, li­ge­gyl­digt hvad sta­ti­stik­ker­ne for­tæl­ler. Og det er der ik­ke no­get at si­ge til. Men det er vig­tigt at sæt­te tin­ge­ne i det ret­te per­spek­tiv og tæn­ke på, hvor me­get der egent­lig bli­ver flø­jet. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.