Løk­ke og Thor­ning ’’ slås om reg­nin­gen Stats­mi­ni­ste­ren af­vi­ser Ven­stres be­skyld­ning om, at re­ge­rin­gen har ube­tal­te reg­nin­ger for mindst fem mil­li­ar­der kro­ner. V har selv reg­nin­ger for næ­sten 12 mil­li­ar­der, ly­der re­ak­tio­nen

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt Thomas Lar­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor

Ser vi til­ba­ge på de se­ne­ste år, har det væ­ret ty de­ligt, at he­le dis­kus­sio­nen om løft ebrud har gjort me­get ondt og væ­ret med til at un­der­mi­ne­re stats­mi­ni­ste­rens tro­vær­dig­hed

PENGESTRID

Det er Ven­stre, og ik­ke So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der har et for­kla­rings­pro­blem, når snak­ken fal­der på ube­tal­te reg­nin­ger.

Så­dan lød sva­ret fra stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S), da Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) i går be­nyt­te­de den ugent­li­ge spør­ge­ti­me i Fol­ke­tin­get til at be­skyl­de re­ge­rin­gen for at ’ la­de som om, man fi nder pen­ge­ne’ til di­ver­se po­li­ti­ske for­slag - for i vir­ke­lig­he­den at skub­be reg­nin­ger­ne til eft er val­get.

Ven­stre- for­man­den be­skyld­te i i går re­ge­rin­gen for ’ sy­ste­ma­tisk’ at skub­be mil­li­ards­to­re reg­nin­ger til den an­den si­de af val­get og der­med ’ fo­re­gø­g­le’ dan­sker­ne, at der er styr på øko­no­mi­en.

Men det er helt nor­mal pro­ce­du­re, at nog­le aft aler fi nan­si­e­res se­ne­re, på­pe­ge­de stats­mi­ni­ste­ren un­der spør­ge­ti­men – og Ven­stre er selv med i nog­le af de aft aler, man kri­ti­se­rer re­ge­rin­gen for ik­ke at ha­ve pen­ge til.

» Det er Ven­stre, der ik­ke har fi - nan­si­e­ring til al­le de ting, man går og lover dan­sker­ne. Re­ge­rin­gen har fi nan­si­e­ring, for vi har til­ret- telagt vo­res øko­no­mi­ske po­li­tik, så vi år for år kan læg­ge lidt me­re oven i vo­res vel­færds­sam­fund. Det kan Ven­stre ik­ke, for I ar­bej­der med nul­vækst – det vil si­ge nul kro­ner at læg­ge oveni, « sag­de Thor­ning med adres­se til Løk­ke.

Fra den an­den si­de af sa­len be­skyld­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen re­ge­rin­gen for at væ­re ved at ’ gen­ta­ge si­ne løft ebrud’ ved at skub­be reg­nin­ger for­an sig i ste­det for at føl­ge det så­kald­te for­sig­tig­heds­prin­cip ved først at bru­ge pen­ge­ne, når man har dem.

» Re­ge­rin­gen blev født med en øko­no­misk po­li­tik, som faldt fra hin­an­den, straks man mød­te re­ge­rings­kon­to­rer­ne, « sag­de Løk­ke og gen­tog sam­ti­dig nog­le af de 11 ’ ube­tal­te reg­nin­ger’, par­ti­et be­skyl­der re­ge­rin­gen for at skub­be for­an sig.

Boo­me­rang- eff ekt

Men to af de po­li­ti­ske aft aler har Ven­stre alt­så selv væ­ret med til at la­ve: Aft aler­ne om be­spa­rel­ser på be­red­ska­bet og be­spa­rel­ser på Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets bud­get. Det fi k un­der spør­ge­ti­men Thor­ning til at kal­de Løk­kes fron­ta­lan­greb for ’ en me­get stærk boo­me­rang, der kom­mer li­ge til­ba­ge til Ven­stre’:

» Der er nog­le gan­ge i po­li­tik, hvor man kom­mer til at la­ve et an­greb på no­gen, og så kom­mer det di­rek­te til­ba­ge til en selv, « sag­de Thor­ning og på­pe­ge­de, at Ven­stre ik­ke har lagt rå­de­rum ind til frem­ti­di­ge reg­nin­ger:

» Så hr. Ras­mus­sen, det her er right ba­ck at you. «

Sam­ti­dig med, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i går kald­te Ven­stres sam­men­tæl­ling for et des­pe­rat mak­værk og un­der ni­veau, har par­tiets eg­ne øko­no­mer gjort Ven­stre kun­sten eft er og har la­vet en over­sigt over Ven­stres ’ ube­tal­te reg­nin­ger’ eft er sam­me sam­men­tæl­lings­me­to­de.

Iføl­ge So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har Ven­stre ube­tal­te reg­nin­ger for 11,8 mil­li­ar­der kro­ner, men over­sig­ten er ik­ke fyl­dest­gø­ren­de, ly­der det fra fi nansord­fø­rer Jesper Pe­ter­sen ( S):

» Vo­res lil­le reg­ne­styk­ke vi­ser, hvor­dan Ven­stre har strø­et om sig med for­slag om for­skel­li­ge skat­te­let­tel­ser og nye ud­gift er, som de ik­ke har re­de­gjort for, hvor­dan de vil be­ta­le, « si­ger Jesper Pe­ter­sen, der som ek­semp­ler næv­ner Ven­stres øn­ske om at ind­fø­re bo­lig- job- ord­nin­gen med til­ba­ge­vir­ken­de kraft , gø­re over­far­ten på Sto­re­bælts­bro­en bil­li­ge­re for pend­le­re og sæn­ke re­gi­stre­rings­af­gift en.

» Det an­det er, at han me­get præ­cist fi nder det al­le­røm­me­ste punkt hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som han kan an­gri­be. Ser vi til­ba­ge på de se­ne­ste år, har det væ­ret ty­de­ligt, at he­le dis­kus­sio­nen om løft ebrud har gjort me­get ondt og væ­ret med til at un­der­mi­ne­re stats­mi­ni­ste­rens tro­vær­dig­hed. Der­for er det ik­ke så un­der­ligt, at Løk­ke i sit før­ste sto­re an­greb gen­star­ter dis­kus­sio­nen om løft ebrud­de­ne, « si­ger den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og ud­dy­ber:

» For det gør han jo, når han si­ger, at stats­mi­ni­ste­ren i vir­ke­lig­he­den er ved at gen­ta­ge det, kan kal­der for et fup­num­mer fra sid­ste valg­kamp, hvor hun i vir­ke­lig­he­den prø­ver at fo­re­gø­g­le dan­sker­ne, at den øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed ser bed­re ud, end den i vir­ke­lig­he­den er. «

Ven­stre pe­ger blandt an­det på ufi - nan­si­e­re­de reg­nin­ger for re­form af el­mar­ke­det, re­ge­rin­gens an­ti­ter­r­or­ud­spil samt ude­stå­en­der om­kring fi nan­si­e­ring af er­hvervs­sko­lere­for­men.

Thomas Lar­sen er enig i, at kri­tik­ken fra Ven­stre pe­ger på sto­re hul­ler i par­tiets egen po­li­tik.

» Ven­stres stør­ste svag­hed er og bli­ver, at vi som be­folk­ning ik­ke ken­der den øko­no­mi­ske ma­ster­plan, Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil sty­re lan­det eft er. Der­med er der skabt me­get stor usik­ker­hed om, hvad Ven­stre vil, hvis de får mag­ten, « si­ger han. BNB

Lars Ras­mus­sen ( V) og Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) be­skyl­der hin­an­den for at skub­be mil­li­ards­to­re reg­nin­ger fra sig.

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) kal­der Lars Løk­kes regnstyk­ke for ’ mak­værk’ og ’ langt un­der ni­veau’. Ar­kiv­fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.