Sta­dig sig­tet for tre drab

Ung kvin­de­lig ho­spi­talsan­sat på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus er fort­sat va­re­tægts­fængs­let

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk baa@ bt. dk BT 14. marts 2015.

SIG­TET FOR DRAB

Bir­ger A. Andersen Den yn­gre kvin­de­li­ge an­sat­te på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, som er mistænkt for at ha­ve slå­et fl ere pa­tien­ter ihjel på ho­spi­ta­let, skal fort­sat sid­de fængs­let.

Det af­gjor­de en dom­mer i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster, da den un­ge kvin­de i går fi k sin va­re­tægts­fængs­ling for­læn­get i fi re uger frem til 21. april.

Den yn­gre kvin­de­li­ge ho­spi­talsan­sat­te er sig­tet for tre drab og ét drabs­for­søg og har i for­vej­en sid­det fængs­let i me­re end tre uger.

I går vur­de­re­de dom­me­ren alt­så, at po­li­tiets ma­te­ri­a­le i sa­gen er så tungt­ve­jen­de, at han me­ner, der er grund­lag for at for- læn­ge kvin­dens va­re­tægts­fængs­ling.

Kvin­den blev an­holdt eft er en nat­te­vagt og har sid­det fængs­let si­den 2. marts. Den va­re­tægts­fængs­ling blev stad­fæ­stet af Østre Lands­ret 13. marts.

Be­grun­det mi­stan­ke

By­rets­dom­me­ren i Ny­kø­bing Fal­ster, Kar­sten Tou­gaard Kristensen, sag­de i går i sin ken­del­se, at han me­ner, der er be­grun­det mi­stan­ke i sam­me om­fang, som da kvin­den op­rin­de­ligt blev va­re­tægts­fængs­let. Den­gang blev hun fængs­let for et drab og et drabs­for­søg, men hun er sta­dig sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg

en sig­te­de var ik­ke selv til ste­de i ret­ten, da rets­mø­det fo­re­gik via vi­de­o­link. Det var kun dom­me­ren og pres­sen, der var mødt op i ret­ten. An­kla­ge­ren sad på po­li­ti­går­den i Næst­ved, og den sig­te­de sad med sin for­sva­rer i ar­re­sten i Ny­kø­bing Fal­ster.

På for­hånd af­gjor­de dom­me­ren, at rets­mø­det ik­ke måt­te ta­ge me­re end en halv ti­me. Der­for nå­e­de for­sva­re­ren ik­ke at ta­le med sin kli­ent før rets­mø­det, og det var han me­get util­freds med, da han ik­ke men­te, at det var ri­me­li­ge ar­bejds­vil­kår.

Kæ­re­de ken­del­sen

For­sva­re­ren be­slut­te­de på ste­det, at han og hans kli­ent kæ­re­de ken­del­sen, og han bad om, at hvis hans kli­ent frem­over skal sid­de va­re­tægts­fængs­let, så skal rets­mø­de­r­ne fo­re­gå på tra­di­tio­nel vis.

Un­der rets­mø­det sad den sig­te­de til ven­stre for sin for­sva­rer. Hun vir­ke­de ro­lig, men al­vor­lig.

Som ene­ste frem­mød­te me­die pro­teste­re­de BT mod, at rets­mø­det skul­le fo­re­gå for luk­ke­de dø­re, da sa­gen dre­jer sig om en off ent­lig an­sats gø­ren og la­den på en off ent­lig in­sti­tu­tion i ar­bejds­ti­den. Dom­me­ren valg­te dog at læg­ge stør­re vægt på an­kla­ge­rens ar­gu­ment om, at det kun­ne øde­læg­ge eft er­forsk­nin­gen, hvis po­li­tiets ma­te­ri­a­le blev kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.