Ap­ple ska­ber 80 fa­ste job i Vi­borg

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes stort op­sat­te an­non­ce­kampag­ne med fo­kus på stram ud­læn­din­gepo­li­tik får nu kri­tik fra en af par­tiets eg­ne fol­ke­tings­kan­di­da­ter.

» Jeg er ik­ke den stør­ste til­hæn­ger af Hel­le Thor­nings nye re­k­la­me- skil­te. Det er lidt for me­get ’ dem- og- os’ag­tigt til min smag, « ly­der det på Fa­ce­book fra Mat­ti­as Tes­faye, der er fol­ke­tings­kan­di­dat for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i Brønd­by- kred­sen.

På sin Fa­ce­book­pro­fi l hen­vi­ser Tes­faye til et bil­le­de af to sto­re re­k­la­meskil­te med bil­le­der af stats­mi­ni­ster

Om­kring 80 fa­ste ar­bejds­plad­ser vil Ap­ples kom­men­de da­ta­cen­ter i Foulum ved Vi­borg gi­ve, når det står fær­digt.

Det op­ly­ser han­dels- og ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jensen ( S) i et svar til Fol­ke­tin­gets Uden­rigs­ud­valg.

» Iføl­ge Ap­ple for­ven­tes etab­le­rin­gen af da­ta­cen­te­ret gen­nem he­le pe­ri­o­den at ska­be ca. 300 di­rek­te ar­bejds­plad­ser. Her­af for­ven­tes sel­ve drift en af da­ta­cen­te­ret at ska­be ca. 80 ar­bejds­plad­ser, « ly­der det fra Mo­gens Jensen.

Mat­ti­as Tes­faye stil­ler op for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg.

Fo­to: Bax Lind­hardt

tnk@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.