Tes­faye: For me­get ’ dem og os’

BT - - NYHEDER -

Thomas Nør­mark Krog

Hel­le Thor­ning- Sch­midt og tek­ster­ne ’ Stram­me asyl­reg­ler og fl ere krav til ind­van­dre­re’ samt ’ Kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’.

Tes­faye slår dog sam­ti­dig fast, at han ik­ke er mod­stan­der af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­læn­din­gepo­li­tik, men ude­luk­ken­de hen­vi­ser til re­to­rik­ken i an­non­cer­ne.

» Men. Jeg er kæm­pe til­hæn­ger af Hel­le Thor­nings nye in­te­gra­tions- ud­spil. Og ind­hold må trods alt ve­je tun­ge­re end form, « skri­ver Tes­faye og fort­sæt­ter:

» Hel­le Thor­nings ud­spil er alt­så ik­ke så dumt, hvis man nær­læ­ser det. Vi nær­mer os en valg­kamp. Så bli­ver al­le po­li­ti­ske bud­ska­ber ut­ro­ligt skar­pe og unu­an­ce­re­de. Det gæl­der al­le par­ti­er. Jeg hå­ber blot, at de me­re ke­de­li­ge mel­lem­reg­nin­ger og­så kom­mer ud til folk - f. eks. her på Fa­ce­book, « skri­ver Tes­faye, der i ja­nu­ar 2013 skift ede til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fra SF, hvor han sad i lands­le­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.