Hel­le Thor­ning- Sch­midt: Ik­ke pen­ge til mini­mums­nor­me­rin­ger

BT - - NYHEDER - Na­ja Dan­da­nell, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BØRNS TRIV­SEL

Re­ge­rin­gen for­ven­tes sna­rest at off ent­lig­gø­re et po­li­tisk ud­spil på bør­ne­om­rå­det, og her er mini­mums­nor­me­ring et ho­ved­krav fra En­heds­li­sten.

At ind­fø­re et loft over, hvor man­ge børn der må væ­re per vok­sen i dag­in­sti­tu­tio­ner, skal sik­re bør­ne­nes triv­sel, un­der­stre­ger En­heds­li- sten, der brug­te gårs­da­gens spør­ge­ti­me til at hø­re stats­mi­ni­ste­ren om net­op mu­lig­he­den for at lov­gi­ve om mini­mums­nor­me­rin­ger.

» For­hol­de­ne er jo desvær­re langt­fra så go­de i vo­re bør­ne­ha­ver og vug­ge­stu­er, som de bur­de væ­re i et sam­fund som det dan­ske. Igen­nem en år­ræk­ke har vi set, at nor­me­rin­gen i vo­res in­sti­tu­tio­ner er ble­vet dår­li­ge­re. Der er sim­pelt­hen ble­vet fær­re og fær­re voks­ne til at ta­ge sig af vo­res børn. Hvor­for ik­ke ind­fø­re en mini­mums­nor­me­ring, « spør­ger po­li­tisk ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen ( EL).

Men selv om stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) for­sik­rer, at hun ’ in­tet ide­o­lo­gisk’ har imod mini­mums­nor­me­rin­ger, kan hun ’ ik­ke pe­ge på, hvor­dan vi skal få mid­ler­ne til det’.

» Jeg er op­ta­get af, hvor­dan vo­res børn har det, men at love en fast nor­me­ring, tror jeg, er at gå for vidt, for­di man jo og­så skal over­hol­de si­ne bud­get­ter, « si­ger Thor­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.